Вверх

АГЕНТАМТУРИСТАМ

телефон/факс:+ 38 044 279-10-12+ 38 044 279-09-23E-mail:  info@vkruiz.com
Обратная связь

 

Круизы с русскоязычными группами         КОРПОРАТИВНЫЕ КРУИЗЫ          ЮБИЛЕЙ СВАДЬБЫ В КРУИЗЕ   

   Визы США       ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА       ВИЗЫ СОДРУЖЕСТВА   

 

Показывать цены в:
Подписка на новости:

Условия предоставления услуг

УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Туристична компанія «Сільвер Лайнс» надає послуги з організації подорожей (туристичні та інші послуги) на таких умовах:

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Агент - юридична особа, або фізична особа підприємець, яка відповідно до законодавства має право здійснення турагентської діяльності та представляє інтереси Компанії при укладанні від її імені Договорів на туристичне обслуговування та здійснює посередницьку діяльність при виконанні таких Договорів.


Договір на туристичне обслуговування - (далі у тексті - Договір) цивільно-правова угода яка укладається між Клієнтом та Компанією у тому числі за посередництвом Агента, предметом якої є надання Компанією та/або її контрагентами туристичних та/або інших послуг як на території України, так і за її межами.


Заявка - оформлений за формою, визначеною Компанією, та в порядку, викладеному у Договорі, запит Клієнта на придбання (замовлення, бронювання) туристичних та інших послуг, а також зміну, доповнення або ануляцію Компанією послуг, визначених у попередній Заявці з викладеною у ньому інформацією про Клієнта (туристів), час надання, перелік та інші характеристики туристичних та інших послуг. Заявка на придбання (замовлення, бронювання) туристичних та інших послуг, або їх зміну стає обов'язковою для сторін після її підтвердження,


Заявка на ануляцію - інформування у встановленому Договором порядку Компанії Клієнтом (безпосередньо або через Агента) про його та/або інших туристів рішення відмовитись повністю або частково від придбання (споживання) визначених у Підтвердженій заявці туристичних послуг та/або інших послуг і є (якщо вона була подана) невід'ємною частиною Договору.
Інші послуги - характерні, супутні та будь-які інші послуги, які не є туристичними послугами, але споживаються (можуть споживатися) туристом у зв'язку із споживанням туристичних послуг.


Клієнт - фізична особа (турист) - безпосередній споживач туристичних послуг, який уклав Договір, або особа (у тому числі юридична), яка на визначених законом підставах представляє інтереси такого безпосереднього споживача туристичних послуг при укладенні Договору. Терміном «Клієнт» позначаються також одночасно декілька окремих туристів, які, або в інтересах яких, укладено зазначений договір, та які замовляють тотожні за складом і терміном надання туристичні і інші послуги, оформлені однією Заявкою.


Підтверджена заявка - Заявка, щодо якої Компанією підтверджена можливість надати чи забезпечити надання туристичних та інших послуг у складі та з характеристиками, які визначені Заявкою. Підтверджені заявки є невід'ємними частинами Договору.


Подорожні документи - круїзні білети, авіаквитки, ваучери, підтвердження бронювання та інші документи, які повинен мати турист для отримання туристичних послуг в межах підтвердженої заявки, та які обробляються, отримуються від контрагентів, або виготовляються Компанією та передаються Клієнту в порядку, визначеному Договором. 


Рахунок - рахунок на оплату Клієнтом туристичних і інших послуг, який виставляється Компанією або Агентом відповідно до Підтвердженої заявки. Рахунок щодо інших послуг та окремих туристичних послуг може виставлятися без виготовлення Заявки та її підтвердження. У цьому випадку виставлення Компанією (Агентом) Рахунку та сплата його Клієнтом розглядається Сторонами як погодження складу та характеристик послуг, які вказані у рахунку, а оплачений Рахунок - як документ, тотожний Підтвердженій заявці.


Сайт Компанії - сайт Компанії, розміщений в мережі Інтернет за адресою www.vkruiz.com, включаючи усі сторінки, що на ньому розміщені.


Туристичний продукт - попередньо розроблений Компанією комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації Компанією з незмінними складом та характеристиками за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо). Положення цих Умов, які застосовуються до відносин з реалізації туристичного продукту містять зазначення, що вони стосуються туристичного продукту. Положення, які не містять такого спеціального зазначення, можуть застосовуються як до відносин з реалізації туристичного продукту, так і до відносин з реалізації (придбання) туристичних і інших послуг, не включених до складу туристичного продукту.


Туристичні послуги - послуги перевезення, розміщення, екскурсійні, з організації відвідування об'єктів культури, відпочинку і розваг та інші туристичні послуги, що визнаються такими відповідно до законодавства. 


Інші терміни вживаються у значеннях, визначених законодавством України, або є загальновживаними.

1. ПІДСТАВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

1.1. Усі послуги надаються Компанією виключно на підставі та відповідно до умов Договору на туристичне обслуговування, який укладається Компанією з Клієнтом у письмовому вигляді безпосередньо, або через Агента. 


1.2. Визначені Договором зобов'язання Компанії починають діяти з моменту зарахування на її розрахунковий рахунок, або у касу коштів, визначених виставленими рахунками та/або Підтвердженими заявками. Зобов'язання за Договором Клієнта починають діяти з моменту складення та передачі Компанії заявки на бронювання, яка розглядається як невідклична оферта Клієнта.


1.3. Агент виступає як представник Компанії при підписанні та виконанні Договору в межах, які в ньому визначені, щодо послуг, які надаються Компанією, а також може надавати Клієнту послуги, пов'язані із підготовкою до та здійсненням подорожі самостійно.


1.4. Зобов'язання сторін щодо предмету Договору виконуються в обсягах, відповідно до умов та домовленостей, що викладені у Договорі.

 

2. ВАРТІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТА ФОРМА РОЗРАХУНКУ

2.1. Вартість туристичного обслуговування складається з вартості послуг перевезення, розміщення, харчування, екскурсійного обслуговування відповідно до Погодженої Заявки (Погоджених Заявок) на бронювання, а також вартості інших послуг відповідно до замовлення Клієнта. Вартість туристичного продукту визначається Компанією при його формуванні, доводиться до відома Клієнта до підписання цього Договору та вказується в Підтвердженій заявці на бронювання.


2.2. Оплата за Договором здійснюється на підставі рахунків, виставлених Компанією (Агентом) Клієнту. Рахунки на оплату вартості послуг перевезення, розміщення та інших видів туристичного обслуговування виставляються на підставі Погоджених Заявок на бронювання. За погодженням Сторін окремі рахунки на оплату туристичних послуг, а також рахунки на оплату інших послуг можуть бути виставлені без оформлення Погодженої Заявки на бронювання. В цьому випадку виставлення рахунку Компанією (Агентом) та сплата його Клієнтом визнається Сторонами як погодження ними складу, виду, якості, часу надання та усіх інших характеристик послуг. 


2.3. Усі платежі здійснюються у гривні. Сторони можуть зазначити у Погоджених заявках на бронювання, а Компанія (Агент) - у виставлених рахунках вартість послуг, які надаються за межами України, у іноземній валюті (умовних одиницях). В цьому випадку оплата здійснюється у гривнях з розрахунку, що відповідна умовна одиниця відповідає еквіваленту у гривні за курсом, що визначений Компанією на день здійснення оплати. У вартість окремих туристичних послуг можуть бути включені додатково видатки, пов'язані із витратами на придбання та переказ іноземної валюти, які розраховуються у відсотках до вартості відповідної послуги та погоджується Сторонами при погодженні Заявки. 


У випадку, якщо оплата рахунків Клієнтом здійснюється у строк, більший, ніж той, який визначений у рахунку, а також, якщо оплата послуг здійснюється частками (авансові платежі та остаточний розрахунок), вартість несплаченої вчасно послуги, а також частка вартості послуги, оплата якої здійснюється після внесення авансового платежу (авансових платежів) за додатковим (окремим) рахунком, перераховується у гривні за курсом, що визначений Компанією на день здійснення фактичної оплати, або на день виставлення додаткового (окремого) рахунку. Здійсненням оплати виставленого рахунку Клієнт підтверджує своє попереднє ознайомлення та згоду з курсом відповідної умовної одиниці, визначеним Компанією на день оплати, та визначеною з його врахуванням вартістю туристичного продукту, або його складових, туристичних і інших послугу гривні. 


2.4. Строки оплати визначаються у рахунках. Відмова Клієнта від оплати, повне або часткове не отримання Компанією оплати у визначені строки позбавляють Компанію можливості своєчасно здійснити необхідні бронювання та інші дії, пов'язані з виконанням своїх зобов'язань за Договором з вини Клієнта. Компанія вправі розцінити несвоєчасну та/або неповну оплату за послуги як факт односторонньої відмови Клієнта від Договору та припинити надання послуг. 


2.5. Зміна ціни туристичного продукту після укладення Договору допускається лише у разі необхідності врахування зміни тарифів на транспортні послуги, запровадження нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов'язкових платежів, зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена вартість туристичного продукту.


Зміна ціни туристичного продукту можлива не пізніш як за 20 днів до початку туристичної подорожі. При цьому збільшення ціни туристичного продукту не може перевищувати 5 відсотків його початкової ціни. У разі, якщо ціна туристичного продукту вища за початкову ціну на 5 відсотків, Клієнт має право відмовитись від виконання Договору, а Компанія зобов'язана повернути йому раніше сплачену суму.


Не вважається збільшенням ціни збільшення вартості туристичного продукту у гривні стосовно сум, які не були сплачені Клієнтом у строк, вказаний у рахунку, або сум, які сплачуються Клієнтом частками (авансові платежі та остаточний розрахунок), якщо таке збільшення обумовлене зростанням курсу гривні до іноземної валюти, у якій зазначена вартість туристичного продукту, незалежно від того, на скільки відсотків зросла за рахунок цього попередньо визначена ціна туристичного продукту у гривні.


2.6. Положення п. 2.5 застосовуються для усіх туристичних і інших послуг, незалежно від того, включені чи не включені вони до туристичного продукту, з урахуванням такого виключення:


Клієнт погоджується з особливими умовами, які застосовують круїзні компанії стосовно оплати окремих складових вартості круїзу. Зокрема щодо можливості підвищення круїзною компанією (або введення додаткових) паливних зборів у випадку зміни вартості сирої нафти, введення нових або підвищення урядових такс (податків) тощо, незалежно від того, яка вартість відповідного круїзу була застосована на момент підписання Договору та сплати послуг. Зазначені зміни в ціні круїзу, незалежно від того, виникнуть вони до, або після визначення ціни та оплати включених чи не включених до складу туристичного продукту послуг, не вважатимуться зміною істотних умов договору. Як виняток з загального правила Клієнт підписанням Договору відмовляється від права вимагати внесення змін до Договору або його розірвання внаслідок підвищення ціни туристичного продукту або вартості замовлених туристичних послуг, що спричинені тільки обставинами, викладеними у цьому пункті, та зобов'язується оплатити зазначену зміну вартості круїзу протягом п'яти днів після того, як Компанія надасть йому інформацію про те, що такі зміни відбулися, та виставить відповідний рахунок.


2.7. Розрахунки за Договором здійснюються у безготівковій формі шляхом переказу коштів на банківський рахунок відповідної Сторони та/або у готівковій формі шляхом внесення готівки Клієнтом у касу Компанії (Агента) та видачі готівкових коштів Клієнту з каси Компанії (Агента).

 

3. ІНФОРМУВАННЯ

3.1. До підписання цього договору Клієнту належним чином та у доступній для нього, наочній формі буде надана розбірлива, зрозуміла для Клієнта інформація: 


3.1.1. Про Компанію та Агента, їх місцезнаходження і поштові реквізити, контактний телефон, наявність Компанії ліцензії на здійснення туроператорської діяльності, розмір фінансового забезпечення на випадок неплатоспроможності чи неспроможності (банкрутства) Компанії та Агента, та кредитну установу, яка надала таке забезпечення. 


3.1.2. Про правила продажу та споживчі якості туристичного продукту та надання туристичних і інших послуг, зокрема (але не виключно) про програму туристичного обслуговування, місця надання та ціну туристичних послуг, маршрут та умови подорожі, включаючи інформацію про розміщення, умови проживання (місця розташування готелів або інших місць розміщення, їх категорії, відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, строкам і порядку оплати готельного обслуговування), умови та час заселення/виселення до/з готелів або інших місць розміщення, види і способи забезпечення харчування, послуги з перевезення.


3.1.3. Про основні вимоги до оформлення в'їзних/виїзних документів, у тому числі про порядок та строки оформлення віз, вимоги посольств (консульств) іноземних країн до оформлення, стану та строків дії закордонних паспортів, перелік та вимоги до документів, необхідних для оформлення в'їзних віз ( у тому числі, але не виключно: про необхідність наявності для неповнолітніх дітей, що подорожують за кордон, проїзних документів дитини, або відповідного запису про дитину у паспорті одного з батьків, наявності свідоцтва про народження та належним чином оформленої заяви (дозволу на виїзд неповнолітньої дитини) від батьків (або одного з них), які не подорожують разом з дитиною), про вимоги до документів, необхідних для в'їзду до країн (місць) тимчасового перебування, та виїзду з них, включаючи відомості про необхідність відповідного виду віз, правила валютного та митного контролю, мінімального обсягу грошових коштів, необхідних для отримання візи та в'їзду до країни (місця) тимчасового перебування тощо.


3.1.4. Інформацію про країни (місця) тимчасового перебування, про національні особливості місцевого населення, релігійні та інші традиції, обряди, святині, пам'ятки архітектури, природи, історії, культури, інші об'єкти, що мають туристичну привабливість тощо.


3.1.5. Про стан навколишнього природного середовища, санітарного та епідеміологічного благополуччя, можливі небезпечні ситуації, з якими турист може спіткнутися в країні (місці) тимчасового перебування, умови безпеки та правила особистої безпеки і попередження нещасних випадків та інших небезпек.


3.1.6. Про необхідність дотримання законів, норм та звичаїв у країні (місці) тимчасового перебування.


3.1.7. Про медичні застереження стосовно здійснення туристичної подорожі, у тому числі пов'язані з перебуванням у країні (місці) тимчасового перебування, зайняття окремими видами туризму, у тому числі протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і віку туристів для участі в поїздці. Зокрема, але не виключно, Клієнт буде попереджений та проінструктований з приводу високої ймовірності зараження в окремих країнах особливо небезпечними інфекційними захворюваннями та ознайомлений з засобами їх попередження. Клієнт буде попереджений про необхідність щеплень від небезпечних хвороб та здійснення інших профілактичних дій, зокрема отримання консультацій у лікаря перед виїздом до окремих країн (місць) тимчасового перебування, про вимоги до стану здоров'я при в'їзді до країни (місця) тимчасового перебування, особливості вживання їжі, питної та водопровідної води, виконання санітарно-епідеміомологічних вимог та правил особистої гігієни.


3.1.8. Про види і тематику екскурсійного обслуговування, порядок здійснення зустрічей і проводів, супроводу туристів, наявність та графіку роботи екскурсоводів, гідів, гідів-перекладачів, інструкторів, їх обов'язках, про те, що передбачені у туристичному продукті екскурсії та інші групові заходи можуть бути скасовані унаслідок не набору достатньої кількості туристів ті мінімальну кількість туристів у групі тощо.


3.1.9. Про порядок дії в екстрених ситуаціях в країні (місці) тимчасового перебування. Про назву, адресу та контактний телефон представництв туроператора або організації, уповноваженої ним на прийняття скарг і претензій туристів, а також адреси та номери контактних телефонів органів державної влади України, дипломатичних та консульських установ України або місцевих служб в країнах (місцях) тимчасового перебування, за якими турист може звернутися при виникненні в країні (місці) тимчасового перебування загроз його життю та здоров'ю, майну, інших небезпечних ситуацій тощо. 


3.1.10. Про порядок забезпечення Компанією обов'язкового та/або добровільного страхування туристів, розмір, порядок і умови виплати страхового відшкодування, а також можливість добровільного страхування витрат, пов'язаних із розірванням договору за ініціативою туриста, страхування майна, у тому числі про: необхідність, розміри, порядок та умови страхування, необхідного для здійснення подорожі, правила страхування страховою компанією, наявність у країні (місці) тимчасового перебування агентів, або представництв страхової компанії, їх адресах та номерах телефонів, про необхідні дії при настанні страхового випадку.


3.1.11. Про перевізника (перевізників), час відліту (від'їзду), правила, що діють у перевізника (перевізників), його (їх) адресах та номерах телефонів, а у випадку авіаперевезення - про характер рейсу (чартерний, або інший) а також про характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, зокрема їх вид і категорію, у тому числи в країні (місці) тимчасового перебування, час та місце проміжних зупинок і транспортних сполучень, категорію місця, яке турист займатиме в певному виді транспортного засобу. Про умови договору (договорів) перевезення, який (які) він укладає за посередництва Компанії, умови повернення квитків. У випадку, якщо авіакомпанія, або інший перевізник, не зможе належним чином виконати договір перевезення, Компанія має право (але не зобов'язана) організувати перевезення Клієнта із зміною умов перевезення, у тому числі у інший час, іншим перевізником.


3.1.12. Про адресу (місце перебування), засоби зв'язку з ним, контактний телефон керівника групи неповнолітніх туристів у разі здійснення туристичної послуги за кордон чи перебування за кордоном неповнолітньої та/або малолітньої особи з метою встановлення законними представниками неповнолітньої або малолітньої особи прямого зв'язку з нею.


3.1.13. Про те, що поблизу його готелю (іншого місця розміщення) можуть проводитись будівельні (інженерні) роботи, встановлюватися (знаходитися) комунікації та обладнання, розташовуватися магазини, ресторани, розважальні заклади, автостоянки, інші заклади, освітлювальні прилади, можуть пролягати пішохідні, автомобільні, залізничні шляхи та сполучення тощо, що може призвести до виникнення небажаних шумових, візуальних, інших ефектів, запахів, вібрацій тощо. Оскільки ці обставини знаходяться поза компетенцією Компанії, вона не може нести за них відповідальності. 


3.1.14. Про те, що круїзні компанії практикують застосування сервісних зборів (чайових), які, у випадку, якщо вони не включені до вартості круїзу, сплачуються туристом особисто, безпосередньо на круїзному судні, про порядок визначення таких сервісних зборів, їх розрахунковий розмір, порядок сплати. 


3.1.15. Про те, що при замовленні круїзу туристи - вагітні жінки повинні мати медичну довідку, яка дозволяє їм здійснювати подорож, та її завірений переклад англійською мовою, яка має бути пред'явлена Компанії при бронюванні круїзу та/або при посадці на судно за вимогою. Окремі круїзні компанії встановлюють обмеження на подорож для туристів-жінок, термін вагітності яких на дату закінчення круїзу становить більше ніж 24 тижні. Цей термін може змінюватись круїзною компанією. Наявність обставин, визначених у цьому пункті, повинна бути письмово засвідчена та скріплена підписами сторін при підписанні Договору. В іншому випадку Сторони вважатимуть, що Компанія не була належним чином проінформована Клієнтом про наявність цих обставин.


3.1.16. Про те, що експлуатація круїзного судна здійснюється екіпажем судна, капітан якого здійснює повний контроль та управління судном. Аргументоване рішення капітана судна, пов'язане із забезпечення безпеки є обов'язковим для пасажирів (туристів), що перебувають на судні. Зокрема, капітан судна має право:


- слідувати без лоцмана;
- буксирувати та надавати допомогу іншим судам в будь-який ситуації на власний розсуд;
- відхилятися від раніше визначеного маршруту;
- заходити у будь-який порт, незалежно від того, чи передбачений він маршрутом;
- прийняти рішення про часткову зміну маршруту круїзу у випадку виникнення небезпеки для пасажирів;
- відмовити пасажиру у посадці на судно або перервати його подорож у найближчому порту, якщо поведінка пасажира створює загрозу життю та здоров'ю інших пасажирів;
- перервати подорож пасажира, стан здоров'я якого не дозволяє йому продовжити подорож, викликає занепокоєння, або загрожує іншим пасажирам.


Пасажир зобов'язаний підкоритися розпорядженням капітана судна у всіх випадках, що стосуються безпеки на судні. Компанія та її партнери звільняються від відповідальності за наслідки, які зазначені у цьому пункті обставини можуть мати для здійснення подорожі та не відшкодовує понесені туристом збитки.


3.1.17. Про те, що туристи, які запізнилися на посадку на судно у будь-якому пункті маршруту, вважається таким, що не з'явився на посадку. Усі витрати, пов'язані із поверненням туриста на судно, цілком покладаються на туриста та не відшкодовуються Компанією та її партнерами. Передбачені у туристичному продукті витрати на обслуговування туриста на судні, якими турист не скористався через відсутність на судні унаслідок нез'явлення на посадку, поверненню не підлягають.


3.2. Клієнт повинен проінформувати Компанію про відсутність обставин, які можуть обмежити його та/або інших туристів можливості скористатися туристичним продуктом або туристичними послугами, зокрема, але не виключно, стосовно:


3.2.1. Різних видів захворювань та пов'язаних з цим медичних протипоказань (у тому числі, але не виключно: стосовно обмежень щодо пересування, негативних впливів зміни кліматичних умов, особливостей національної кухні, застосуванню, та переміщенню через кордон медичних препаратів тощо);


3.2.2. Наявних в минулому, або невирішених на час підписання договору конфліктних ситуацій з державними органами, у тому числі заборону на в'їзд до окремих країн;


3.2.3. Обмежень на право виїзду з України;


3.2.4. Іноземного громадянства або резидентності будь-якого з туристів, що обумовлює відмінний від того, який застосовується громадян України, порядок отримання віз та перетину державних кордонів. 


Умови, включаючи ціну круїзу, які запропоновані Компанією, застосовуються виключно до резидентів України. Для резидентів інших країн круїзні компанії можуть застосовувати інші умови, або відмовити у наданні послуг туристам, які придбали круїзні квитки з порушенням цього правила. Компанія не відшкодовує будь-яких витрат і збитків Клієнта (туристів), які обумовлені недотриманням цього правила;


3.2.5. Неможливості, або не прогнозованого часу отримання додаткових дозволів, або погоджень від третіх осіб, зокрема стосовно отримання згоди на виїзд за кордон неповнолітньої дитини, оформлення проїзних документів дитини, внесення відомостей про дитину до паспорту одного з батьків, згоди на переміщення через кордон окремих предметів, тварин, інших дозволів та погоджень.


3.3. Клієнт несе повну відповідальність у разі, якщо надана йому інформація та/або незаявлені ним застереження та обставини можуть бути неприйнятними та/або такими, що перешкоджають йому, або іншим туристам, вказаним у цьому Договорі, скористатися туристичним продуктом (туристичними і іншими послугами), а обумовлена цим його, чи інших туристів, відмова від Договору буде вважатися його (їх) односторонньою відмовою від Договору.


3.4. Усі матеріали щодо вартості та наявності туристичних послуг, розміщені на сайті Компанії не є публічною офертою та не можуть розглядатися будь-якою особою як пропозиція Компанії укласти угоду. Зазначена матеріали є інформацією про характеристики та вартість туристичних послуг, які можуть бути використані Компанією при придбанні таких послуг у своїх контрагентів. Усі матеріали, включаючи ціну, наявність місць та інші характеристики послуг є актуальними на дату розміщення або редагування цих матеріалів на сайті Компанії. При інформуванні щодо цін на послуги, може застосовуватися найнижча з можливих цін такої послуги, залежно від категорії каюти, дати надання послуг та інших чинників. У будь якому випадку зобов'язання Компанії щодо надання послуги із визначеними вартістю та характеристиками наступає виключно після письмового оформлення такого зобов'язання.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Після повної сплати туристичного продукту (туристичних і інших послуг), не пізніше ніж напередодні подорожі (а у окремих випадках, безпосередньо перед початком подорожі) Компанія передає Клієнту подорожні документи. Передача подорожніх документів здійснюється у службовому приміщенні (офісі) Компанії в робочі години. У випадку, якщо Договір підписаний та розрахунки здійснюються через Агента, передача подорожніх документів може бути здійснена через Агента. У випадку, якщо Клієнт з будь-яких причин не з'явився для отримання документів у визначений час, обов'язки Компанії (Агента), визначені Договором, вважатимуться виконаними, а оригінали подорожніх документів зберігаютимуться Компанією до їх отримання Клієнтом, або його представником. 


За бажанням Клієнта подорожні документи можуть бути відправлені йому поштою, або кур'єрською службою доставки за його рахунок. В цьому випадку ризик неотримання, або несвоєчасного отримання подорожніх документів, або їх частини, несе Клієнт. 


За бажанням Клієнта, а також у випадку нез'явлення Клієнта для отримання подорожніх документів, окремі подорожні документи, які отримані Компанією чи створені нею в електронному вигляді, та можуть бути використані туристом як електронний документ, або його роздруківка, можуть бути відправлені Компанією (Агентом) на адресу електронної пошти Клієнта.


4.2. Компанія має право внести зміни до програми подорожі, а також замінити готель (місце розміщення), що не буде вважатися порушенням Договору або недоліком наданих послуг. У випадку заміни готелю (місця розміщення), Компанія зобов'язана розмістити туриста (туристів) в готелі (місці проживання) тієї ж категорії або рівнозначному за рівнем сервісу. Клієнт має право вимагати при оформленні документів відобразити у них суттєві умови проживання в готелі (місці розміщення). В іншому випадку при заміні готелю (місця проживання) суттєвою умовою буде вважатися лише його офіційна категорія. Не буде вважатися порушенням договору, або недоліком наданих послуг туриста заміна судна, зміна за рішенням круїзної компанії номеру каюти та палуби на круїзному судні на рівнозначні, або вищі за рівнем сервісу, а також зміна порту у маршруті круїзу. У випадку розміщення туриста (туристів) в готелі (місці проживання), що має категорію нижчу, ніж та, що була передбачена, Компанія зобов'язана повернути Клієнту різницю вартості таких готелів (місць проживання), у тому числі додатково наданими послугами. 


4.3. Компанія має право вести листування з Клієнтом з усіх питань, що виникають при виконанні Договору, у тому числі при розгляді спорів, тільки за адресою Клієнта, яка вказана ним у Договорі. Клієнт вважатиметься належним чином повідомленим про обставини виконання Компанією Договору та з усіх питань, що виникають при виконанні Договору, якщо таке повідомлення буде відправлене на адресу електронної пошти Клієнта, що вказана ним у Договору.


4.4. Клієнт зобов'язаний уважно вивчити умови Договору та виконувати їх. Усі можливі збитки та витрати, що обумовлені невиконанням цієї умови, несе Клієнт.


4.5. Клієнт має право отримати та зобов'язаний прийняти до уваги усю інформацію щодо порядку та часу зустрічі із супроводжуючими, якщо такі передбачені програмою подорожі, в Україні та країні (місці) тимчасового перебування, про необхідні дії у випадку затримки рейсів. Для того, щоби скористатися туристичними послугами, він зобов'язаний своєчасно, але не пізніше, ніж за три години до початку рейсу з'явитися на реєстрацію до аеропорту відправлення, та не пізніше, ніж за дві години до відправлення рейсу автомобільного чи залізничного транспорту, - до місця його відправлення. Компанія не несе відповідальності, а Клієнт не має права вимагати відшкодування будь-яких збитків, або повернення коштів у випадку невиконання Клієнтом та/або туристами цієї вимоги, його (їх) запізнення на реєстрацію чи відправлення рейсу з будь-яких причин.


4.6. Клієнт несе відповідальність за достовірність наданих ним паспортних даних, інших відомостей щодо себе та усіх туристів, вказаних у Договорі, переданих Клієнтом документів для оформлення віз тощо.


4.7. Клієнт зобов'язаний (та несе за це відповідальність) письмово вказати у Договорі номер телефону, адресу електронної пошти, адресу для листування, за якими Компанія (Агент) може зв'язатися з ним в будь-який час в період дії цього договору. Клієнт зобов'язаний за добу до початку, а також, за добу до закінчення подорожі з'ясувати у Компанії (Агента) можливі зміни у програмі подорожі, у тому числі, пов'язані із часом відліту ( від'їзду). 


4.8. Клієнт зобов'язаний своєчасно сплатити вартість туристичного продукту (туристичних і інших послуг) в установлені договором строки, під час отримання уважно оглянути усі подорожні документи, що їх готує та видає Компанія (у тому числі через Агента) відповідно п.4.1 цих Умов, та негайно повідомити Компанію (Агента, якщо документи передані через нього) про відсутність необхідних документів, або виявлені у документах недоліки. Таке повідомлення має бути отримане Компанією (Агентом) протягом розумного строку, але не пізніше ніж протягом доби після отримання Клієнтом подорожніх документів, 


4.9. Клієнт зобов'язаний своєчасно надати Компанії (безпосередньо або через Агента) усі документи, необхідні (а також ті, які можуть бути додатково затребувані посольськими та консульськими установами іноземних країн, компетентними органами України та іноземних країн, у яких здійснюється подорож, або через які здійснюється транзит) для отримання віз та дозволів. У випадку ненадання Клієнтом в установлений строк повного комплекту зазначених документів, Компанія звільняється від обов'язку та відповідальності щодо обробки та передачі документів у консульські установи країн тимчасового перебування або транзиту. Будь які документи, які не подані у комплекті при передачі їх до консульської установи, але повинні бути у цьому комплекті, не можуть бути додані до комплекту документів, переданих до консульської установи. Тому неповний комплект документів не може бути наданий Компанією до відповідної консульської установи та обумовлює відстрочення їх надання, а, отже і отримання необхідних віз.


4.10. Компанія (безпосередньо, або через Агента) зобов'язана не пізніше, ніж у триденний термін до початку подорожі повідомити Клієнта про те, що подорож не відбудеться через недобір групи (якщо така обставина виникне).


4.11. За бажанням Клієнта розрахунки, документообіг, повідомлення, інформування та інші відносини можуть здійснюватися ним з Компанією безпосередньо, або через Агента. У випадку, якщо розрахунки, документообіг, інформування та повідомлення між Клієнтом та Компанією здійснюються через Агента, Агент є відповідальним перед Компанією та Клієнтом за дотримання порядку та строків, які визначені у Договорі.

 

5.ДОРУЧЕННЯ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВО

5.1. У випадку, якщо туристичні послуги за Договором отримуватиме не тільки (або не) Клієнт, а (також) інші туристи, вказані в Договорі (інші отримувачі послуг), Клієнт повинен мати відповідні повноваження на укладення Договору в інтересах таких інших отримувачів послуг, які набуті ним на підставах, передбачених законодавством (принаймні він є законним представником, або отримав від них усне доручення). Клієнт зобов'язаний в повному обсязі та у зрозумілій формі ознайомлювати інших отримувачів послуг з усією інформацією, наданою Компанією до підписання Договору та з'ясувати, чи така інформація є зрозумілою і прийнятною для них, а також ознайомлювати інших отримувачів послуг з Договором, та інформувати їх про хід його виконання, знайомити їх з усією інформацією, отриманою при цьому від Компанії. У випадку, якщо надана Компанією інформація, або положення Договору будуть визнані будь ким з інших отримувачів послуг неприйнятними для себе, Клієнт зобов'язаний негайно повідомити про це Компанію, не здійснювати оплати та не передавати відповідні відомості та/або документи таких інших отримувачів послуг. Здійснення Клієнтом оплати або інших дій за Договором, що стосуються інших отримувачів послуг, буде розумітися Компанією як погодження інших отримувачів послуг з Договором. У цьому випадку Договір вважається укладеним з такими іншими отримувачами послуг, до них застосовуються усі положення Договору, передбачені ним стосовно Клієнта, що не звільняє Клієнта від особистої відповідальності, в усіх випадках, передбачених Договором. Усі взаємовідносини між Клієнтом та іншими отримувачами послуг, які надали Клієнту доручення укласти в їхніх інтересах Договір, регулюються законодавством України та не є предметом відносин між Клієнтом і Колмпанією. 


5.2. Клієнт повинен дати доручення Компанії від імені, в інтересах і за рахунок Клієнта (туристів), а якщо це необхідно - і від імені Компанії, придбати (замовити, забронювати) круїзні білети, авіа-, та інші квитки у перевізників, забронювати місця в готелях (інших місцях розміщення), придбати (замовити) екскурсії, послуги гіда, гіда-перекладача, придбати (замовити) інші туристичні та інші послуги в обсягах, передбачених Договором та підтвердженою Заявкою на бронювання, а також здійснити усі необхідні дії для укладення та виконання договору перевезення із зміненими умовами, або перевезення Клієнта (туриста) іншими перевізниками у випадку, передбаченому пунктом 3.1.11. Клієнт від свого імені та від імені інших туристів, визначених у цьому Договорі, повинен надати згоду на умови надання послуг, які застосовують перевізники, готелі, круїзні компанії, інші безпосередні надавачі послуг щодо послуг, які будуть надані такими надавачами Клієнту та туристам відповідно до бронювань та замовлень, здійснених в порядку, визначеному цим пунктом. При здійсненні цих дій Компанія виступатиме як повірений Клієнта (туристів). 


Здійснюючи дії, передбачені абзацом першим цього пункту, Компанія може виступати як агент третіх осіб, які реалізують, або надають відповідні туристичні послуги. Компанія зобов'язана надати відомості про таку особу, яку вона представляє на підставі агентського договору, за запитом Клієнта. У випадку, якщо Клієнт з таким запитом до Компанії не звертається, Компанія має право, але не зобов'язана, визначити таку особу у відповідній Заявці на бронювання. В будь-якому випадку відомості про особу, яка безпосередньо надає туристичну послугу будуть вказані в авіаквитку, круїзному білеті, ваучері, іншому документі, який підтверджує право Клієнта (туриста) на отримання відповідної послуги.


5.3. Клієнт повинен надати доручення Компанії від його (та інших туристів, вказаних у цьому договорі) імені та за його (їхній) рахунок укласти договір страхування зі страховою компанією та оформити страхові поліси. Компанія є агентом відповідної страхової компанії, відомості про яку будуть вказані у договорі страхування (страховому полісі), якщо Клієнтом (туристами) будуть замовлені у Компанії послуги з укладання договорів страхування та оформлення страхових полісів.


5.4. Клієнт повинен надати доручення Компанії від його (та інших туристів, вказаних у цьому Договорі) імені передати його (їх) документи до консульської установи країни тимчасового перебування для оформлення в'їзних віз, у тому числі через партнера Компанії, який має акредитацію у відповідній консульській установі, або візовий центр, здійснивши при цьому усі необхідні платежі за рахунок Клієнта (туристів), виготовивши (заповнивши) від імені і в інтересах Клієнта (туристів) необхідні анкети та інші документи, які вимагаються, якщо Клієнтом (туристами) будуть замовлені у Компанії послуги щодо візової підтримки.


5.5. Відносини доручення, визначені у цьому розділі, у випадку, якщо окремі визначені у ньому дії виконує за дорученням Компанії або Клієнта Агент, мають поширюватися на Агента.

 

6.ІНШІ УМОВИ 

6.1. Строк перебування у місці надання туристичних послуг із зазначенням дат початку та закінчення туристичного обслуговування, характеристика транспортних засобів, що здійснюють перевезення, зокрема їх вид і категорія а також дата, час і місце відправлення та повернення, готелі, аналогічні засоби розміщення, їх місце розташування, категорія, строк і порядок оплати готельного обслуговування, види і способи забезпечення харчування, види та склад екскурсійного обслуговування та інші послуги, а також мінімальна кількість туристів у групі (у разі потреби) визначатимуться щодо кожної з замовлених послуг у Підтвердженій заявці на бронювання (або декількох таких заявках, якщо замовляються декілька послуг. Відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам надаються за запитом Клієнта.


6.2. Програма туристичного обслуговування визначається у складі туристичного продукту, а стосовно послуг, які не включені до його складу, погоджується при підготовці та підтвердженні Заявок на бронювання. Компанія має право, а за запитом Клієнта зобов'язана виготовити та передати Клієнту у складі подорожніх документів узагальнену програму туристичного обслуговування.


6.3. Усі суб'єкти туристичної діяльності, включаючи перевізників, круїзну компанію, готелі, надавачів екскурсійних послуг тощо, їх місцезнаходження та реквізити, які безпосередньо надаватимуть туристичні послуги Клієнту (туристам) будуть визначені у відповідних круїзних білетах, авіаквитках, ваучерах, інших документах, які підтверджують право Клієнта (туристів) на отримання цих послуг.


6.4. Страховик, що здійснює обов'язкове та/або добровільне страхування туристів, інших ризиків, пов'язаних з наданням туристичних послуг, буде визначений у договорі страхування (страховому полісі).


6.5. Правила в'їзду до країни (країн, місця, місць) тимчасового перебування та перебування там будуть роз'яснені Клієнту до підписання Договору. Компанія зобов'язана надати Клієнту додаткову інформацію з цього питання та/або надати йому роз'яснення з незрозумілих йому питань у наочній, доступній та зрозумілій йому формі за його запитом. 


6.6. У випадку, якщо авіаквитки, круїзні білети, ваучери, інші документи, які підтверджують право Клієнта (туристів) на отримання відповідних туристичних послуг, виконані не українською, або російською мовами, Клієнт має право звернутися до Компанії, а Компанія за таким зверненням зобов'язана роз'яснити Клієнту їх зміст, або надати йому переклад цих документів, принаймні тієї їх частини, яка є необхідною для розуміння складу, дати та часу, місця надання послуг тощо. У випадку, якщо такого запиту від Клієнта до Компанії не поступило, вважатиметься, що ці документи є зрозумілими для Клієнта.


6.7. Послуги з оформлення документів для виїзду за кордон (послуги візової підтримки) надаються із такими застереженнями:


6.7.1. Компанія за дорученням Клієнта може лише передати документи туристів для оформлення в'їзних віз до відповідної консульської установи та отримати їх від консульської установи, проте не може гарантувати їх своєчасні розгляд чи повернення консульською установою, а, тим більше, прийняття консульської установою тих чи інших рішень щодо видачі віз та не може бути відповідальною за прийняття таких рішень. 


6.7.2. Консульські установи можуть не прийняти документи для отримання віз до розгляду, не надати, або несвоєчасно надати візу, або несвоєчасно повернути паспорт будь-якого з туристів з візою, або без візи, без будь-яких відміток у паспорті, або іншому документі про те, що паспорт був прийнятий консульською установою, та/або відміток щодо часу його прийняття та повернення консульською установою. 


6.7.3. Консульська установа на свій розсуд може прийняти рішення про необхідність особистої співбесіди з туристом, або надання туристом, чи за його дорученням, Компанією, додаткових документів для прийняття рішень про видачу візи, незалежно від того, яку інформацію з цього приводу отримав Клієнт при підписанні Договору. Відповідальність за участь у співбесіді, або своєчасному та повному поданні додаткових документів несе Клієнт (турист).


6.7.4. Консульська установа на свій розсуд може прийняти рішення про необхідність пред'явлення паспортів туристів після закінчення подорожі, особисто, або через Компанію. Незалежно від того, чи буде доведено таке рішення Консульською установою безпосередньо туристу, або через Компанію, Сторони зобов'язані негайно проінформувати одна одну про таке рішення, а турист, щодо якого воно прийняте, несе відповідальність про виконання такої вимоги у строки та у спосіб, який буде визначний Консульською установою, у тому числі перед Компанією, якщо вона виконувала щодо такого туриста доручення щодо візової підтримки.


6.7.5. Компанія зможе за запитом Клієнта підтвердити виконання своїх обов'язків щодо підготовки, передачі та отримання документів до/від консульської установи, включно із інформацією про час цих дій, тільки на підставі пояснень співробітників компанії, які здійснювали ці дії. При цьому, якщо від відповідної консульської установи будуть отримані будь-які письмові відомості щодо розгляду документів на отримання візи, вони будуть передані Клієнту, і він буде вичерпно проінформований про них за запитом.


6.7.6. Будь які витрати Клієнта (туриста), які пов'язані із відмовою відповідної консульської установи у видачі візи, несвоєчасній видачі візи, або відповідних документів, такі як (але не виключно): витрати на консульський збір, страхування, такі, що не підлягають поверненню авіаквитки тощо відшкодовуються Клієнтом (туристом) самостійно і не будуть заявлені Клієнтом для повернення чи відшкодування Компанією.


6.7.7. Обумовлена неотриманням, несвоєчасним отриманням візи, або відповідних документів від консульської установи, відмова будь-якого з туристів, вказаних у Договорі, від подорожі, або неможливість скористатися замовленими туристичними послугами, буде визнана відмовою Клієнта від Договору. 


6.7.8. Зважаючи на викладене, Компанія пропонуватиме Клієнту здійснити страхування можливої відмови від подорожі з зазначених, або інших причин з метою попередження фінансових втрат клієнта від такої відмови.


6.8. Клієнт (турист) може замовити у Компанії послуги щодо укладання договорів обов'язкового та добровільного страхування подорожуючих за кордон відповідно до Договору, або укласти їх самостійно. У випадку, якщо такі договори укладені Клієнтом (туристом) самостійно, їх копії (копії страхових полісів) Клієнт зобов'язаний буде передати Компанії до отримання подорожніх документів, а у випадку, якщо замовлена послуга візової підтримки - разом з документами, які передаються Клієнтом Компанії для оформлення візи.


6.9. Не пізніше, ніж через 10 днів після завершення подорожі відповідно до замовленого туристичного продукту, або останнього дня споживання замовленої послуги, Сторони Договору повинні підписати акт про надання послуг за Договором. Протягом цього терміну Клієнт повинен заявити Компанії свої мотивовані заперечення щодо підписання такого акту, якщо вони є. Зазначений акт є документом, який підтверджує надання та прийняття послуг за Договором у повному обсязі, а у випадку, коли такий акт з будь-яких причин не складений, якщо протягом зазначеного строку Компанія не отримала від Клієнта заперечень, послуги вважаються наданими у повному обсязі наступного дня після закінчення зазначеного строку, про що Компанія може скласти відповідний акт в односторонньому порядку. 


У випадку, якщо розрахунки між Компанією та Клієнтом здійснюються через Агента, то акт складається Клієнтом та Агентом в порядку, визначеному першим абзацом цього пункту.

 

7. АНУЛЯЦІЯ ТА ЗМІНА УМОВ ПОДОРОЖІ

7.1. Клієнт може відмовитися від виконання Договору (відмова від Договору) у будь-який час до початку подорожі. Початком подорожі вважається день початку надання (споживання) туристичної послуги, або першої з таких послуг, яка включена до складу туристичного продукту, або була замовлена в числі декількох замовлених туристичних послуг. Датою відмови від Договору вважається дата отримання Компанією відповідної письмової заяви Клієнта. 


Відмова Клієнта від договору може бути визнана такою, що фактично сталася, без письмової заяви внаслідок настання обставин, дій, чи бездіяльності Клієнта, спеціально обумовлених у Договорі.


7.2. У випадку відмови Клієнта від Договору з будь-якої причини Клієнт відшкодовує Компанії фактично здійснені нею документально підтверджені витрати, пов'язані з такою відмовою. У випадку, якщо заява про анулювання подорожі подана одним, або декількома з туристів, вказаних в договорі, положення договору залишаються чинними для інших туристів, які не подали такої заяви. Сторони погоджуються з тим, що до складу таких витрат включаються у тому числі зобов'язання Компанії перед її контрагентами (ануляційні платежі), які виникають для неї під час бронювання нею туристичних послуг відповідно до Погодженої заявки, незалежно від того, чи сплачені вони фактично Компанією на день отримання заяви Клієнта від договору. Чинні на дату підписання Договору розміри ануляційних платежів є загальнодоступними в мережі Інтернет на сайті Компанії www.vkruiz.com і відомі Клієнту. Якщо розміри ануляційних платежів стосовно визначених послуг вказані у Погодженій заявці, то вони застосовуються Сторонами щодо таких послуг.


7.3. Перелік документів, що підтверджують витрати Компанії буде визначений у Договорі.


7.4. Компанія може зменшити суму фактично понесених витрат, що підлягають відшкодуванню Клієнтом, за рахунок частини витрат, що стосуються послуг, які надавалися безпосередньо Компанією.


7.5. Документом, який визначає загальну сума фактично понесених витрат, пов'язаних з відмовою Клієнта від Договору, Сторони визнають також будь-який письмово погоджений Клієнтом та Компанією (Агентом) документ з розрахунком суми, яка підлягає поверненню Клієнту у зв'язку з відмовою від Договору (скасуванням замовлення, ануляцією подорожі). Визначена таким документом сума витрат, вважається остаточно погодженою, не потребує додаткових документальних підтверджень, та не може бути оскарженою.


7.6. Нез'явлення Клієнта у визначений час у місце початку подорожі (надання туристичної послуги) не може бути підставою повернення коштів за таку послугу.


7.7. Компанія та Клієнт до початку туристичної подорожі можуть вимагати внесення змін до Договору або його розірвання у зв'язку із зміною істотних Договору та обставин, якими вони керувалися під час його укладання, зокрема у разі:


7.7.1. Погіршення умов туристичної подорожі, зміни її строків.


7.7.2. Непередбаченого підвищення тарифів на транспортні послуги.


7.7.3. Запровадження нових або підвищення діючих ставок податків і зборів, інших обов'язкових платежів.


7.7.4. Істотної зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена ціна туристичного продукту або туристичної послуги.
7.7.5. Домовленості Сторін.


7.8. Виключення з правила, встановленого пунктом 7.7 спеціально оговорені у цьому Договорі.


7.9. Компанія зобов'язана не пізніш як через один день з дня, коли їй стало відомо про зміну обставин, якими сторони керувалися під час укладення договору на туристичне обслуговування, та не пізніш як за три дні до початку туристичної подорожі повідомити Клієнта про таку зміну обставин з метою надання йому можливості відмовитися від виконання Договору без відшкодування шкоди Компанії, або внести зміни до Договору, змінивши ціну туристичного обслуговування.


7.10. Компанія вправі відмовитися від виконання Договору лише за умови повного відшкодування Клієнтові збитків, підтверджених у встановленому порядку та заподіяних внаслідок розірвання Договору, крім випадку, якщо це відбулося з вини Клієнта. 


7.11. Якщо під час виконання Договору Компанія не в змозі надати значну частину туристичного продукту, щодо якого відповідно до Договору було досягнуто згоди, Компанія повинна з метою продовження туристичного обслуговування вжити альтернативних заходів без покладення додаткових витрат на Клієнта, а в разі потреби відшкодувати йому різницю між запропонованими послугами і тими, які були надані. У разі неможливості здійснення таких заходів або відмови Клієнта від них Компанія зобов'язана надати йому без додаткової оплати еквівалентний транспорт для повернення до місця відправлення або іншого місця, на яке погодився Клієнт, а також відшкодувати вартість ненаданих Компанією туристичних послуг і виплатити компенсацію у розмірі, який відповідає вартості цих ненаданих послуг.


7.12. У випадку наміру Клієнта змінити умови раніше замовленої подорожі, у тому числі (але не виключно): дати початку, термінів подорожі, готелю (іншого місця розміщення), прізвище туриста тощо, попереднє замовлення буде вважається анульованим, а Клієнт повинен буде зробити нове замовлення. Не вважається ануляцією замовлення Клієнтом додаткових туристичних послуг, тобто таких, які не були зазначені у попередніх Погоджених заявках, але не вимагають внесення змін до них, та погоджені Клієнтом і Компанією шляхом підписання ними додаткової Заявки.

 

8. ПРЕТЕНЗІЇ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. За наявності будь-яких зауважень щодо надання безпосередньо Компанією послуг за цим Договором, Клієнт зобов'язаний письмово повідомити про них Компанію негайно після того, як такі зауваження у нього виникнуть. Неподання письмового повідомлення протягом розумного строку, але не пізніше, ніж у три робочі дні з дати, коли у Клієнта виникли ці зауваження, або він повинен чи міг дізнатися про недоліки в послугах, які надаються Компанію, звільняють Компанію від обов'язку розгляду таких зауважень та здійснення будь-яких виплат, повернення коштів та компенсацій.


При отриманні зауваження від Клієнта Компанія зобов'язана протягом розумного строку, але не пізніше ніж у три робочі дні з дня отримання зауваження, виправити недоліки, або проінформувати Клієнта про інше рішення, прийняте за його заявою.
8.2. За наявності будь-яких зауважень щодо обслуговування під час подорожі (споживання туристичних послуг), Клієнт зобов'язаний негайно звернутися до представників Компанії або безпосередніх надавачів туристичних послуг в місці надання туристичної послуги. Про всі претензії, що стосуються якості обслуговування, необхідно у місці надання відповідної послуги скласти протокол у двох примірниках, який мають підписати Клієнт та представник Компанії (безпосереднього надавача туристичних послуг), один примірник якого призначений для Клієнта, другий - для представника Компанії (безпосереднього надавача туристичних послуг).


8.3. Досудовий претензійний порядок розгляду спорівє обов'язковим. Якщо Компанією та/або безпосереднім надавачем туристичних послуг не усунені виявлені та належним чином зафіксовані недоліки, або Клієнт не задоволений рішенням Компанії та/або надавача туристичних послуг за його заявою, Клієнт має право протягом 10 днів після закінчення подорожі, або строку, встановленого для розгляду його заяви Компанією, надати Компанії претензію. Після закінчення цього строку претензії Компанією не приймаються. Не подана у визначений строк, а також така, що не супроводжується відповідним протоколом, та/або оригіналами документів, що підтверджують викладені у претензії факти, претензія вважається такою, що не подана, не буде взята до розгляду, а вимоги щодо відшкодування завданої шкоди, витрат, виплаті штрафів, пені, неустойки, моральної шкоди тощо вважаються необґрунтованими, зобов'язання Компанії вважаються погашеними прощенням Клієнтом боргу. 


Претензія щодо ненадання (неналежного надання) послуги вважається необґрунтованою, якщо Клієнт скористався послугою, що була запропонована йому на зміну тій, яка не могла бути наданою (належним чином наданою). У цьому випадку послуга вважається наданою належним чином.
8.4. Компанія звільняється від обов'язку розгляду заяв, претензій, повернення чи виплати будь-яких коштів чи відшкодування шкоди стосовно витрат, втрат чи шкоди, ризик виникнення, настання яких спричинені обставинами та подіями, які були належним чином застрахованими.


8.5. У випадку, якщо Сторони не зможуть врегулювати спірні питання шляхом переговорів, направлення та розгляду претензій, досягнення згоди в інший спосіб, спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства.

 

9.ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ ДІЇ. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

9.1. Компанія несе перед Клієнтом (туристом) майнову відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору в розмірі, який не може перевищувати фактично завданих Клієнту (туристу) збитків з її вини, крім випадків, якщо: 


невиконання або неналежне виконання умов Договору на туристичне обслуговування сталося з вини Клієнта (туриста); 
невиконання або неналежне виконання умов Договору сталося з вини третіх осіб, не пов'язаних з наданням послуг, зазначених у цьому Договорі, та жодна із Сторін про їх настання не знала і не могла знати заздалегідь; 
невиконання або неналежне виконання умов Договору сталося внаслідок настання форс-мажорних обставин або є результатом подій, які Компанія та інші суб'єкти туристичної діяльності, які надають туристичні послуги, включені чи не включені до туристичного продукту, не могли передбачити. 


9.2. Компанія не несе відповідальності за невиконання, або неналежне виконання обов'язків за Договором повністю або частково у випадку, якщо це обумовлено дією обставин непереборної дії, дій або бездіяльності фізичних, посадових та юридичних осіб, офіційних органів України та іноземних держав, на які Компанія не може впливати, прогнозувати, або попередити, таких як (але не виключно): пожежа, епідемія, карантин, землетрус, повінь, ураган, шторм, цунамі, зсув, інші стихійні лиха, військові дії, страйки, повстання, заколоти, масові заворушення, терористичні акти, загроза їх здійснення, або наслідки, введення надзвичайного або військового стану,ембарго, не видання (або несвоєчасне видання) віз та/або документів консульськими установами, відмови туристу у в'їзді або виїзді до/з України або країни (місця) тимчасового перебування або транзиту, дії органів митного та санітарного контролю, дій імміграційних властей, зміни законодавства, протиправних дій відносно Компанії, або її співробітників, зокрема щодо заволодіння або знищення майна та/або документів, обмежень у здійсненні господарської діяльності, дій або бездіяльності авіакомпаній та інших перевізників, пов'язаних із технічними несправностями, зачиненням аеропортів, відміни або припинення інших видів транспортного сполучення тощо. 


9.3. Компанія несе відповідальність за послідовність надання туристичних послуг, відповідність часу та місця початку та закінчення надання послуг, які надаються послідовно або одночасно, лише стосовно послуг, які включені нею до туристичного продукту, тобто комплексу пов'язаних часом та місцем надання туристичних послуг, який попередньо сформований нею та пропонується нею до продажу саме у цій якості. Компанія не несе відповідальності за невідповідність часу та місця початку та закінчення туристичних послуг, які споживаються Клієнтом послідовно або одночасно, у випадку, якщо окремі з них придбаваються Клієнтом самостійно, не на підставах, визначених Договором, або обираються Клієнтом та замовляються у Компанії на підставах Договору, але не були попередньо включені Компанією до складу туристичного продукту.


9.4. Компанія не несе відповідальності та не зобов'язана повертати кошти за невиконання умов Договору та/або неможливість скористатися туристичним продуктом (туристичними послугами) повністю або частково з причин, які не залежать від Компанії, зокрема, але не виключно: внаслідок змін розкладу таких, які не включені до складу туристичного продукту, авіарейсів та їх затримки, додаткових послуг, які не визначені Договором, втрату або пошкодження багажу, особистих речей та цінностей і документів Клієнта, запізнення Клієнта (туриста) до місця відправлення транспортних засобів, або надання туристичних послуг, у тому числі з вини третіх осіб, невідповідності документів або речей Клієнта вимогам прикордонних, міграційних, або санітарних служб.


9.6. Компанія не несе відповідальності та не зобов'язана повертати кошти за неспожиті послуги через самостійну зміну Клієнтом (туристом) програми подорожі, у тому числі зміни ним місця проживання, транспортування, умов харчування, замовлення додаткових послуг тощо та наслідки, які такі зміни можуть мати для отримання туристичних послуг, що надаються за цим Договором. Компанія, також не відшкодовує Клієнту (туристу) оплачені туристичні і інші послуги, якими він не скористався з власної ініціативи, або будь-яких інших причин. Зокрема, Компанія не несе відповідальності, а Клієнт не може вимагати відшкодування шкоди, або повернення коштів, якщо Клієнт (будь-хто з туристів) не зміг скористатися будь-якою послугою з причин, які не залежать від Компанії, а також не прибув, або несвоєчасно прибув до місця надання послуг тощо внаслідок незнання мови країни перебування, неможливості самостійного орієнтування в містах, аеропортах, інших місцях тимчасового перебування тощо у випадку, якщо ним не були замовлені у відповідних місцях послуги гіда, перекладача, супроводжуючого, зустрічаючого тощо.

 

 

0.163