Вверх

АГЕНТАМТУРИСТАМ

+ 38 044 221-47-79

+ 38 094 821-47-79

+ 38 099 207-04-19

E-mail:  info@vkruiz.com
Обратная связь

ВАЖНО! РАБОТА ОФИСА В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА

     КОРПОРАТИВНЫЕ КРУИЗЫ          ЮБИЛЕЙ СВАДЬБЫ В КРУИЗЕ   

   Визы США       ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА       ВИЗЫ СОДРУЖЕСТВА   

 

Показывать цены в:
Подписка на новости:

Завантажити цей документ в форматі PDF

 

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ДОГОВОРУ НА ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

 

в редакції від 01 листопада 2018 року

(із змінами від 01 липня 2019 року)*

 

 

Викладений нижче текст Договору є офіційною публічною пропозицією в розумінні  ст. 641 Цивільного кодексу України, та є постійно доступним для ознайомлення в мережі Інтернет за адресою: https://vkruiz.com/oferta

 

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Клієнтом дій,  передбачених п. 10.1 цього Договору (акцепт). 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

Для цілей цього договору Сторони розуміють таке значення термінів, які в ньому використовуються:

 

Компанія – Товариство з обмеженою відповідальністю «Туристична компанія «Сільвер Лайнс», відомості про яку наведені у додатку 1.

Агент – фізична особа-підприємець Мельник Світлана Миколаївна, яка дієвід імені, за дорученням та під контролем Компанії на підставі договору від 4 вересня 2015 р. №2-АА, відомості про яку наведені у додатку 1.

 

Клієнт– фізична особа (турист) – безпосередній споживач туристичних послуг, який уклав цей Договір, або особа (у тому числі юридична), яка на визначених законом підставах представляє інтереси такого безпосереднього споживача туристичних послуг при укладенні цього Договору. У цьому Договорі терміном «Клієнт» позначаються також одночасно декілька окремих туристів, які, або в інтересах яких, укладено зазначений договір, та які замовляють тотожні за складом і терміном надання туристичні і інші послуги, оформлені однією Заявкою.

 

Заявка– оформлений за формою, визначеною Компанією, та в порядку, викладеному у цьому Договорі, запит Клієнта на придбання (замовлення, бронювання) туристичних та інших послуг, а також зміну, доповнення або ануляцію Компанією послуг, визначених у попередній Заявці з викладеною у ньому інформацією про Клієнта (туристів), час надання, перелік та інші характеристики туристичних та інших послуг. Заявка на придбання (замовлення, бронювання) туристичних та інших послуг, або їх зміну стає обов’язковою для сторін після її підтвердження.

 

Заява клієнта на приєднання до Договору– оформлена за формою, визначеною Компанією, заява Клієнта про повне та безумовне прийняття умов цього Договору.

 

Туристичні послуги– послуги перевезення, розміщення, екскурсійні, з організації відвідування об’єктів культури, відпочинку і розваг та інші туристичні послуги, що визнаються такими відповідно до законодавства.

 

Туристичний продукт- попередньо   розроблений  Компанією комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації Компанією з незмінними складом та характеристиками за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги  з організації відвідувань об'єктів культури,  відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо). Спеціальні положення цього Договору, які застосовуються до відносин з реалізації туристичного продукту містять зазначення, що вони стосуються туристичного продукту. Положення цього Договору, які не містять такого спеціального зазначення, можуть застосовуються як до відносин з реалізації туристичного продукту, так і до відносин з реалізації (придбання) туристичних і інших послуг, не включених до складу туристичного продукту.

 

Підтверджена заявка– Заявка, щодо якої Компанією підтверджена можливість надати чи забезпечити надання туристичних та інших послуг у складі та з характеристиками, які визначені Заявкою. Підтверджені заявки є невід’ємними частинами цього Договору.

 

Рахунок– рахунок на оплату Клієнтом туристичних і інших послуг, який виставляється Компанією або Агентом відповідно до Підтвердженої заявки. Рахунок щодо інших послуг та окремих туристичних послуг може виставлятися без виготовлення Заявки та її підтвердження. У цьому випадку виставлення Компанією (Агентом) Рахунку та сплата його Клієнтом розглядається Сторонами як погодження складу та характеристик послуг, які вказані у рахунку, а оплачений Рахунок – як документ, тотожний Підтвердженій заявці.

 

Подорожні документи– круїзні білети, авіаквитки, ваучери, підтвердження бронювання та інші документи, які повинен мати турист для отримання туристичних послуг в межах підтвердженої заявки, та які обробляються, отримуються від контрагентів, або виготовляються Компанією та передаються Клієнту в порядку, визначеному цим Договором.

 

Заявка на ануляцію - інформування у встановленому цим Договором порядку Компанії Клієнтом (безпосередньо або через Агента) про його та/або інших туристів рішення відмовитись  повністю або частково від придбання (споживання) визначених у Підтвердженій заявці туристичних послуг та/або інших послуг і є (якщо вона була подана) невід’ємною частиною цього Договору.

 

Інші послуги– характерні, супутні та будь-які інші послуги, які не є туристичними послугами, але споживаються (можуть споживатися) туристом у зв’язку із споживанням туристичних послуг.

 

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених законодавством України, або є загальновживаними.

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. Компанія зобов’язується надати за замовленням Клієнта комплекс туристичних послуг (туристичний продукт), а Клієнт зобов’язується його оплатити.

 

1.2. Сторони користуються положеннями цього Договору також у випадку замовлення Клієнтом туристичних та/або інших послуг, які не включені до складу туристичного продукту.

 

1.3. Агент виступає як  представник Компанії при укладанні та виконанні Договору в межах, які в ньому визначені, щодо послуг, які надаються Компанією, а також може надавати Клієнту окремі послуги, пов’язані із підготовкою до та здійсненням подорожі самостійно.

 

1.4. Зобов’язання сторін щодо предмету Договору виконуються в обсягах, відповідно до умов та домовленостей, що викладені у цьому Договорі.

 

2. ВАРТІСТЬ ТУРИСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТА ФОРМА РОЗРАХУНКУ

 

 

2.1. Вартість туристичного обслуговування складається з вартості послуг перевезення, розміщення, харчування, екскурсійного обслуговування відповідно до Погодженої Заявки (Погоджених Заявок) на бронювання, а також вартості інших послуг відповідно до замовлення Клієнта. Вартість туристичного продукту визначається Компанією при його формуванні, доводиться до відома Клієнта до укладання цього Договору та вказується в Підтвердженій заявці на бронювання.

 

2.2. Оплата за цим Договором  здійснюється на підставі рахунків, виставлених Компанією (Агентом) Клієнту. Рахунки на оплату вартості послуг перевезення, розміщення та інших видів туристичного обслуговування виставляються на підставі Погоджених Заявок на бронювання. За погодженням Сторін окремі рахунки на оплату туристичних послуг, а також рахунки на оплату інших послуг можуть бути виставлені без оформлення Погодженої Заявки на бронювання. В цьому випадку виставлення рахунку Компанією (Агентом) та сплата його Клієнтом визнається Сторонами як погодження ними складу, виду, якості, часу надання та усіх інших характеристик  послуг.

 

2.3. Усі платежі здійснюються у гривні. Сторони можуть зазначити у Погоджених заявках на бронювання, а Компанія (Агент) - у виставлених рахунках вартість послуг, які надаються за межами України, у іноземній валюті (умовних одиницях). В цьому випадку оплата здійснюється у гривнях з розрахунку, що відповідна умовна одиниця відповідає еквіваленту у гривні за курсом, що визначений Компанією на день здійснення оплати. У вартість окремих туристичних послуг можуть бути включені додатково видатки, пов’язані із витратами на придбання та переказ іноземної валюти, які розраховуються у відсотках до вартості відповідної послуги та погоджується Сторонами при погодженні Заявки.

 

У випадку, якщо оплата рахунків Клієнтом здійснюється у строк, більший, ніж той, який визначений у рахунку, а також, якщо оплата послуг здійснюється частками (авансові платежі та остаточний розрахунок), вартість несплаченої вчасно послуги, а також частка вартості послуги, оплата якої здійснюється після внесення авансового платежу (авансових платежів) за додатковим (окремим) рахунком, перераховується у гривні за курсом, що визначений Компанією на день здійснення фактичної оплати, або на день виставлення додаткового (окремого) рахунку. Здійсненням оплати виставленого рахунку Клієнт підтверджує своє попереднє ознайомлення та згоду з курсом відповідної умовної одиниці, визначеним Компанією на день оплати, та визначеною з його врахуванням вартістю туристичного продукту, або його складових, туристичних і інших послугу гривні.

 

2.4. Строки оплати визначаються у рахунках. Сторони погоджуються з тим, що відмова Клієнта від оплати, повне або часткове не отримання Компанією оплати у визначені строки позбавляють Компанію можливості своєчасно здійснити необхідні бронювання та інші дії, пов’язані з виконанням своїх зобов’язань за Договором з вини Клієнта. Компанія вправі розцінити несвоєчасну та/або неповну оплату за послуги як факт односторонньої відмови Клієнта від договору та припинити надання послуг.

 

2.5. Зміна ціни туристичного продукту після укладення цього Договору допускається лише у разі необхідності врахування зміни тарифів на транспортні послуги, запровадження нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов’язкових платежів, зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена вартість туристичного продукту.

 

Зміна ціни туристичного продукту можлива не пізніш як за 20 днів до початку туристичної подорожі. При цьому збільшення ціни туристичного продукту не може перевищувати 5 відсотків його початкової ціни. У разі, якщо ціна туристичного продукту вища за початкову ціну на 5 відсотків, Клієнт має право відмовитись від виконання Договору, а Компанія зобов’язана повернути йому раніше сплачену суму.

 

Не вважається збільшенням ціни збільшення вартості туристичного продукту у гривні стосовно сум, які не були сплачені Клієнтом у строк, вказаний у рахунку, або сум, які сплачуються Клієнтом частками (авансові платежі та остаточний розрахунок), якщо таке збільшення обумовлене зростанням курсу гривні до іноземної валюти, у якій зазначена вартість туристичного продукту, незалежно від того, на скільки відсотків зросла за рахунок цього попередньо визначена ціна туристичного продукту у гривні.

 

2.6. Положення п. 2.5 цього Договору застосовуються для усіх туристичних і інших послуг, незалежно від того, включені чи не включені вони до туристичного продукту, з урахуванням такого виключення:

 

Клієнт проінформований та погоджується з особливими умовами, які застосовують круїзні компанії стосовно оплати окремих складових вартості круїзу. Зокрема щодо можливості підвищення круїзною компанією (або введення додаткових) паливних зборів у випадку зміни  вартості сирої нафти, введення нових або підвищення урядових такс (податків) тощо, незалежно від того, яка вартість відповідного круїзу була  застосована на момент укладення цього Договору та сплати послуг. Зазначені зміни в ціні круїзу, незалежно від того, виникнуть вони до, або після визначення ціни та оплати включених чи не включених до складу туристичного продукту послуг, не вважатимуться Сторонами зміною істотних умов договору. Як виняток з загального правила Клієнт укладенням цього Договору відмовляється від права  вимагати внесення змін до цього Договору або його розірвання внаслідок підвищення ціни туристичного продукту або вартості замовлених туристичних послуг, що спричинені тільки обставинами, викладеними у цьому пункті, та зобов’язується оплатити зазначену зміну вартості круїзу протягом п’яти днів після того, як Компанія надасть йому інформацію про те, що такі зміни відбулися, та виставить відповідний рахунок.

 

2.7. Розрахунки за Договором здійснюються у безготівковій формі шляхом переказу коштів на банківський рахунок відповідної Сторони та/або у готівковій формі шляхом внесення готівки Клієнтом у касу Компанії (Агента) та видачі готівкових коштів Клієнту з каси Компанії (Агента).

 

3. ІНФОРМУВАННЯ

 

3.1. До укладення цього договору Клієнту належним чином та у доступній для нього, наочній  формі була надана розбірлива, зрозуміла для Клієнта інформація:

 

3.1.1. Про Компанію та Агента, їх місцезнаходження і поштові реквізити, контактний телефон, наявність Компанії ліцензії на здійснення туроператорської діяльності, розмір фінансового забезпечення на випадок неплатоспроможності чи неспроможності (банкрутства) Компанії та Агента, та кредитну установу, яка надала таке забезпечення. Узагальнена інформація про Компанію міститься у Додатку 1 до цього Договору.

 

3.1.2. Про правила продажу та споживчі якості туристичного продукту та надання туристичних і інших послуг, зокрема (але не виключно) про програму туристичного обслуговування, місця надання та ціну туристичних послуг, маршрут та умови подорожі, включаючи інформацію про розміщення, умови проживання (місця розташування готелів або інших місць розміщення, їх категорії, відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, строкам і порядку оплати готельного обслуговування), умови та час заселення/виселення до/з готелів або інших місць розміщення, види і способи забезпечення харчування, послуги з перевезення.

 

3.1.3. Про основні вимоги до оформлення в’їзних/виїзних документів, у тому числі про порядок та строки оформлення віз, вимоги посольств (консульств) іноземних країн до оформлення, стану та строків дії закордонних паспортів, перелік та вимоги до документів, необхідних для оформлення в’їзних віз ( у тому числі, але не виключно: про необхідність наявності для неповнолітніх дітей, що подорожують за кордон, проїзних документів дитини, або відповідного запису про дитину у паспорті одного з батьків, наявності свідоцтва про народження та належним чином оформленої заяви (дозволу на виїзд неповнолітньої дитини) від батьків (або одного з них), які не подорожують разом з дитиною), про вимоги до документів, необхідних для в’їзду до країн  (місць) тимчасового перебування, та виїзду з них, включаючи відомості про необхідність відповідного виду віз, правила валютного та митного контролю, мінімального обсягу грошових коштів, необхідних для отримання візи та в’їзду до країни (місця) тимчасового перебування тощо.

 

3.1.4. Інформацію про країни (місця) тимчасового перебування, про національні особливості місцевого населення, релігійні та інші традиції, обряди, святині, пам’ятки архітектури, природи, історії, культури, інші об’єкти, що мають туристичну привабливість тощо.

 

3.1.5. Про стан навколишнього природного середовища, санітарного та епідеміологічного благополуччя, можливі небезпечні ситуації, з якими турист може спіткнутися в країні (місці) тимчасового перебування, умови безпеки та правила особистої безпеки і попередження нещасних випадків та інших небезпек.

 

3.1.6. Про необхідність дотримання законів, норм та звичаїв у країні (місці) тимчасового перебування.

 

3.1.7. Про медичні застереження стосовно здійснення туристичної подорожі, у тому числі пов’язані з перебуванням у країні (місці) тимчасового перебування, зайняття окремими видами туризму,  у тому числі протипоказання  через  певні  захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і віку туристів для участі в поїздці. Зокрема, але не виключно, Клієнт попереджений та проінструктований з приводу високої ймовірності зараження в окремих країнах особливо небезпечними інфекційними захворюваннями та ознайомлений з засобами їх попередження. Клієнт попереджений про необхідність щеплень від небезпечних хвороб та здійснення інших профілактичних дій, зокрема отримання консультацій у лікаря перед виїздом до окремих країн (місць) тимчасового перебування, про вимоги до стану здоров’я  при в’їзді до країни (місця) тимчасового перебування,  особливості вживання їжі, питної та водопровідної води, виконання санітарно-епідеміомологічних вимог та правил особистої гігієни.

 

3.1.8. Про види і тематику екскурсійного обслуговування, порядок здійснення зустрічей і проводів, супроводу туристів,наявність та графіку роботи екскурсоводів, гідів, гідів-перекладачів, інструкторів, їх обов’язках, про те, що передбачені у туристичному продукті екскурсії та інші групові заходи можуть бути скасовані унаслідок не набору достатньої кількості туристів ті мінімальну кількість туристів у групі тощо.

 

3.1.9. Про порядок дії в екстрених ситуаціях в країні (місці) тимчасового перебування. Про назву, адресу та контактний телефон представництв туроператора або організації, уповноваженої ним на прийняття скарг і претензій туристів, а також адреси та номери контактних телефонів органів державної влади України, дипломатичних та консульських установ України або місцевих служб в країнах (місцях) тимчасового перебування, за якими турист може звернутися при виникненні в країні (місці) тимчасового перебування загроз його життю та здоров’ю, майну, інших небезпечних ситуацій тощо.

 

3.1.10. Про порядок забезпечення Компанією обов’язкового та/або добровільного страхування туристів, розмір, порядок і умови виплати страхового відшкодування, а також можливість добровільного страхування витрат, пов’язаних із розірванням договору за ініціативою туриста, страхування майна, у тому числі про: необхідність, розміри, порядок та умови страхування, необхідного для здійснення подорожі,  правила страхування страховою компанією, наявність у країні (місці) тимчасового перебування агентів, або представництв страхової компанії, їх адресах та номерах телефонів, про необхідні дії при настанні страхового випадку.

 

3.1.11. Про перевізника (перевізників), час відліту (від’їзду), правила, що діють у перевізника (перевізників), його (їх) адресах та номерах телефонів, а у випадку авіаперевезення – про характер рейсу (чартерний, або інший) а також про характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, зокрема їх вид і категорію, у тому числи в країні (місці) тимчасового перебування, час та місце проміжних зупинок і транспортних сполучень, категорію місця, яке турист займатиме в певному виді транспортного засобу. Про умови договору (договорів) перевезення, який (які) він укладає за посередництва Компанії, умови повернення квитків. Клієнт проінформований про  те, що у випадку, якщо авіакомпанія, або інший перевізник, не зможе належним чином виконати договір перевезення, Компанія має право (але не зобов’язана) організувати перевезення Клієнта із зміною умов перевезення, у тому числі у інший час, іншим перевізником.

 

3.1.12. Про адресу (місце перебування), засоби зв’язку з ним, контактний телефон керівника групи неповнолітніх туристів у разі здійснення туристичної послуги за кордон чи перебування за кордоном  неповнолітньої та/або малолітньої особи з метою встановлення законними представниками неповнолітньої або малолітньої особи прямого зв’язку з нею.

 

3.1.13. Про те, що поблизу його готелю (іншого місця розміщення) можуть проводитись будівельні (інженерні) роботи, встановлюватися (знаходитися) комунікації та обладнання, розташовуватися магазини, ресторани, розважальні заклади, автостоянки, інші заклади, освітлювальні прилади, можуть пролягати пішохідні, автомобільні, залізничні шляхи та сполучення тощо,  що може призвести до виникнення небажаних шумових, візуальних, інших ефектів, запахів, вібрацій тощо. Оскільки ці обставини знаходяться поза компетенцією Компанії, вона не може нести за них відповідальності.

 

3.1.14. Про те, що круїзні компанії практикують застосування сервісних зборів (чайових), які, у випадку, якщо вони не включені до вартості круїзу, сплачуються туристом особисто, безпосередньо на круїзному судні. Турист проінформований про порядок визначення таких сервісних зборів,  їх розрахунковий розмір, порядок сплати.

 

3.1.15. Про те, що при замовленні круїзу туристи - вагітні жінки повинні мати медичну довідку, яка дозволяє їм здійснювати подорож, та її завірений переклад англійською мовою, яка має бути пред’явлена  Компанії при бронюванні круїзу та/або при посадці на судно за вимогою. Окремі круїзні компанії встановлюють обмеження на подорож для туристів-жінок, термін вагітності яких на дату закінчення круїзу становить більше ніж 24 тижні. Цей термін може змінюватись круїзною компанією. Наявність обставин, визначених у цьому пункті,  повинна бути письмово засвідчена Клієнтом при укладенні Договору. В іншому випадку Сторони вважатимуть, що Компанія не була належним чином проінформована Клієнтом про наявність цих обставин.

 

3.1.16. Про те, що експлуатація круїзного судна здійснюється екіпажем судна, капітан якого здійснює повний контроль та управління судном. Аргументоване рішення капітана судна, пов’язане із забезпечення безпеки є обов’язковим для пасажирів (туристів), що перебувають на судні. Зокрема, капітан судна має право:

 

- слідувати без лоцмана;

- буксирувати та надавати допомогу іншим судам в будь-який ситуації на власний розсуд;

- відхилятися від раніше визначеного маршруту;

- заходити у будь-який порт, незалежно від того, чи передбачений він маршрутом;

- прийняти рішення про часткову зміну маршруту круїзу у випадку виникнення небезпеки для пасажирів;

- відмовити пасажиру у посадці на судно або перервати його подорож у найближчому порту, якщо поведінка пасажира створює загрозу життю та здоров’ю інших пасажирів;

- перервати подорож пасажира, стан здоров’я якого не дозволяє йому продовжити подорож, викликає занепокоєння, або загрожує іншим пасажирам.

 

Пасажир зобов’язаний підкоритися розпорядженням капітана судна у всіх випадках, що стосуються безпеки на судні. Компанія та її партнери звільняються від відповідальності за наслідки, які зазначені у цьому пункті обставини можуть мати для здійснення подорожі та не відшкодовує понесені туристом збитки.

 

3.1.17. Про те, що туристи, які запізнилися на посадку на судно у будь-якому пункті маршруту, вважається таким, що не з’явився на посадку. Усі витрати, пов’язані із поверненням туриста на судно, цілком покладаються на туриста та не відшкодовуються Компанією та її партнерами. Передбачені у туристичному продукті витрати на обслуговування туриста на судні, якими турист не скористався через відсутність на судні унаслідок нез’явлення на посадку, поверненню не підлягають.

 

3.2. Клієнт укладенням цього Договору інформує Компанію  про відсутність обставин, які можуть обмежити його та/або інших туристів, вказаних у цьому Договорі,  можливості скористатися туристичним продуктом або туристичними послугами, зокрема, але не виключно, стосовно:

 

3.2.1. Різних видів захворювань та пов’язаних з цим медичних протипоказань (у тому числі, але не виключно: стосовно обмежень щодо пересування, негативних впливів зміни кліматичних умов, особливостей національної кухні, застосуванню, та переміщенню через кордон медичних препаратів тощо);

 

3.2.2. Наявних в минулому, або невирішених на час укладення договору (оформлення Заявки) конфліктних ситуацій з державними органами, у тому числі заборону на в’їзд до окремих країн;

 

 3.2.3. Обмежень на право виїзду з України;

 

3.2.4. Іноземного громадянства або резидентності будь-якого з туристів, що обумовлює відмінний від того, який застосовується громадян України, порядок отримання віз та перетину державних кордонів.

 

Клієнт попереджений, що умови, включаючи ціну круїзу, які запропоновані йому Компанією, застосовуються виключно до резидентів України. Для резидентів інших країн круїзні компанії можуть застосовувати інші умови, або відмовити у наданні послуг туристам, які придбали круїзні квитки з порушенням цього правила. Компанія не відшкодовує будь-яких витрат і збитків Клієнта (туристів), які обумовлені недотриманням цього правила;

 

3.2.5. Неможливості, або не прогнозованого  часу отримання додаткових дозволів, або погоджень від третіх осіб, зокрема стосовно отримання згоди на виїзд за кордон неповнолітньої дитини, оформлення проїзних документів дитини, внесення відомостей про дитину до паспорту одного з батьків, згоди на переміщення через кордон окремих предметів, тварин, інших дозволів та погоджень.

 

3.3. Укладаючи цей договір Сторони свідчать про те, що:

 

3.3.1. Компанія (безпосередньо та/або через Агента) надала, а Клієнт отримав у доступній для нього, наочній  формі розбірливу, зрозумілу йому інформацію, перелік якої викладений у цьому розділі. Клієнт проінформований про те, що Компанія (Агент) за його запитом зобов’язана до укладання цього Договору надати йому додаткову інформацію та/або роз’яснення з усіх питань, які, відповідно до цього розділу мають надані Клієнту (туристу). Надана Компанією (Агентом) до укладення Договору інформація повністю є зрозумілою та прийнятною для Клієнта та інших туристів, вказаних у цьому Договорі. Сторони погоджуються з тим, що факт укладення Договору Клієнтом засвідчує отримання та погодження ним усієї інформації, яка була надана йому Компанією (безпосередньо та/або через Агента) згідно цього розділу, та не будуть нести відповідальності одна перед одною щодо будь-яких претензій стосовно недостатності, незрозумілості, або неприйнятності наданої інформації.

 

3.3.2. Клієнт надав Компанії вичерпну інформацію про відсутність обставин та застережень, які можуть негативно вплинути на можливість використання туристичного продукту, туристичних послуг повністю або частково ним, та іншими туристами, вказаними в цьому Договорі. Такі застереження, у разі їх наявності, викладаються у окремому додатку до Договору (Заявки), який підписується Сторонами. У випадку, якщо такий додаток Сторонами не складений, Сторони вважають, що зазначені обставини та застереження Клієнтом не заявлені.

 

3.3.3. Клієнт несе повну відповідальність у разі, якщо надана йому інформація та/або незаявлені ним застереження та обставини можуть бути неприйнятними та/або такими, що перешкоджають йому, або іншим туристам, вказаним у цьому Договорі, скористатися туристичним продуктом (туристичними і іншими послугами), а обумовлена цим його, чи інших туристів, відмова від Договору буде вважатися його (їх) односторонньою відмовою від Договору.

 

 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

4.1. Після повної сплати туристичного продукту(послуг), не пізніше ніж напередодні подорожі (а у окремих випадках, безпосередньо перед початком подорожі) Компанія передає Клієнту подорожні документи. Передача подорожніх документів здійснюється у службовому приміщенні (офісі) Компанії в робочі години. У випадку, якщо Договір укладений та розрахунки здійснюються через Агента, передача подорожніх документів може бути здійснена через Агента. У випадку, якщо Клієнт з будь-яких причин не з’явився для отримання документів у визначений час, обов’язки Компанії (Агента), визначені цим Договором, вважаються виконаними, а оригінали подорожніх документів зберігаються Компанією до їх отримання Клієнтом, або його представником.

 

За бажанням Клієнта подорожні документи можуть бути відправлені йому поштою, або кур’єрською службою доставки за його рахунок. В цьому випадку ризик неотримання, або несвоєчасного отримання подорожніх документів, або їх частини, несе Клієнт.

 

За бажанням Клієнта, а також у випадку нез’явлення Клієнта для отримання подорожніх документів, окремі подорожні документи, які отримані Компанією чи створені нею в електронному вигляді, та можуть бути використані туристом як електронний документ, або його роздруківка, можуть бути відправлені Компанією (Агентом) на адресу електронної пошти Клієнта.

 

4.2. Компанія має право внести зміни до програми подорожі, а також замінити готель (місце розміщення), що не буде вважатися порушенням Договору або недоліком наданих послуг. У випадку заміни готелю (місця розміщення), Компанія зобов’язана розмістити туриста (туристів) в готелі (місці проживання) тієї ж категорії або рівнозначному за рівнем сервісу. Клієнт має право вимагати при оформленні документів відобразити у них суттєві умови проживання в готелі (місці розміщення). В іншому випадку при заміні готелю (місця проживання) суттєвою умовою буде вважатися лише його офіційна категорія. Не буде вважатися порушенням договору, або недоліком наданих послуг туриста заміна судна, зміна за рішенням круїзної компанії номеру каюти та палуби на круїзному судні на рівнозначні, або вищі за рівнем сервісу, а також зміна порту у маршруті круїзу. У випадку розміщення туриста (туристів) в готелі (місці проживання), що має категорію нижчу, ніж та, що була передбачена, Компанія зобов’язана повернути Клієнту різницю вартості таких готелів (місць проживання), у тому числі додатково наданими послугами.

 

4.3. Компанія має право  вести листування з Клієнтом з усіх питань, що виникають при виконанні цього Договору, у тому числі при розгляді спорів, тільки за адресою Клієнта, яка вказана ним у цьому Договорі. Клієнт вважається належним чином повідомленим про обставини виконання Компанією цього Договору та з усіх питань, що виникають при виконанні цього Договору, якщо таке повідомлення буде відправлене на адресу електронної пошти Клієнта, що вказана ним у цьому Договору.

 

4.4. Клієнт зобов’язаний уважно вивчити умови договору та виконувати їх. Усі можливі збитки та витрати, що обумовлені невиконанням цієї умови, несе Клієнт.

 

4.5. Клієнт має право отримати та зобов’язаний прийняти до уваги усю інформацію щодо порядку та часу зустрічі із супроводжуючими, якщо такі передбачені програмою подорожі, в Україні та країні (місці) тимчасового перебування, про необхідні дії у випадку затримки рейсів. Клієнт проінформований про те, що для того, щоби скористатися туристичними послугами, він зобов’язаний своєчасно, але не пізніше, ніж за три години до початку рейсу з’явитися на реєстрацію до аеропорту відправлення, та не пізніше, ніж за дві години до відправлення рейсу автомобільного чи залізничного транспорту, - до місця його відправлення. Компанія не несе відповідальності, а Клієнт не має права вимагати відшкодування будь-яких збитків, або повернення коштів у випадку невиконання Клієнтом та/або туристами цієї вимоги, його (їх) запізнення на реєстрацію чи відправлення рейсу з будь-яких причин.

 

4.6. Клієнт несе відповідальність за достовірність наданих ним паспортних даних, інших відомостей щодо себе та усіх туристів, вказаних у цьому Договорі, переданих Клієнтом документів для оформлення віз тощо.

 

 4.7. Клієнт зобов’язаний (та несе за це відповідальність) письмово вказати у цьому договорі номер телефону, адресу електронної пошти, адресу для листування, за якими Компанія (Агент) може зв’язатися з ним в будь-який час в період дії цього договору. Клієнт зобов’язаний за добу до початку, а також, за добу до закінчення подорожі з’ясувати у Компанії (Агента) можливі зміни у програмі подорожі, у тому числі, пов’язані із часом відліту ( від’їзду).

 

4.8. Клієнт зобов’язаний своєчасно сплатити вартість туристичного продукту (туристичних і інших послуг) в установлені договором строки,  під час отримання уважно оглянути усі подорожні документи, що їх готує та видає Компанія (у тому числі через Агента) відповідно п.4.1 цього Договору, та негайно повідомити Компанію (Агента, якщо документи передані через нього) про відсутність необхідних документів, або виявлені у документах недоліки. Таке повідомлення має бути отримане Компанією (Агентом) протягом розумного строку, але не пізніше ніж протягом доби після отримання Клієнтом подорожніх документів,

 

4.9. Клієнт зобов’язаний своєчасно надати Компанії (безпосередньо або через Агента) усі документи, необхідні (а також ті, які можуть бути додатково затребувані посольськими та консульськими установами іноземних країн, компетентними органами України та іноземних країн, у яких здійснюється подорож, або через які здійснюється транзит) для отримання віз та дозволів, перелік яких повідомлений Клієнту до укладення цього Договору та є для нього зрозумілим. У випадку ненадання Клієнтом в установлений строк повного комплекту зазначених документів, Компанія звільняється від обов’язку та відповідальності щодо обробки та передачі документів у консульські установи країн тимчасового перебування або транзиту.  Клієнта проінформовано про те, що будь які документи, які не подані у комплекті при передачі їх до консульської установи, але повинні бути у цьому комплекті, не можуть бути додані до комплекту документів, переданих до консульської установи. Тому неповний комплект документів не може бути наданий Компанією до відповідної консульської установи та обумовлює відстрочення їх надання, а, отже і отримання необхідних віз.

 

4.10. Компанія (безпосередньо, або через Агента) зобов’язана не пізніше, ніж у триденний термін до початку подорожі повідомити Клієнта про те, що подорож не відбудеться через недобір групи (якщо така обставина виникне).

 

4.11. Крім зазначених у цьому Договорі, Сторони застосовують права та обов’язки відповідно до вимог Закону України «Про туризм» в редакції, що діяла на дату укладення цього Договору, в частині взаємних прав та обов’язків.

 

 

5.ДОРУЧЕННЯ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВО

 

5.1. У випадку, якщо туристичні послуги за цим Договором отримує не тільки (або не) Клієнт, а (також) інші туристи, вказані в Договорі (інші отримувачі послуг), Клієнт заявляє про наявність у нього відповідних повноважень на укладення цього Договору в інтересах таких інших отримувачів послуг, які набуті ним на підставах, передбачених законодавством (принаймні він є законним представником, або отримав від них усне доручення). Укладаючи цей Договір в інтересах інших отримувачів послуг, Клієнт  заявляє Компанії про те, що інші отримувачі послуг ним в повному обсязі та у зрозумілій формі ознайомлені з усією інформацією, наданою Компанією до укладення Договору і ця інформація є зрозумілою і прийнятною для них, та приймає на себе зобов’язання ознайомити інших отримувачів послуг з цим Договором, та інформувати їх про хід його виконання, знайомити їх з усією інформацією, отриманою при цьому від Компанії. У випадку, якщо надана Компанією інформація, або положення цього Договору будуть визнані будь ким з інших отримувачів послуг неприйнятними для себе, Клієнт зобов’язується негайно повідомити про це Компанію, не здійснювати оплати та не передавати відповідні відомості та/або документи таких інших отримувачів послуг. Здійснення Клієнтом оплати або інших дій за цим Договором, що стосуються інших отримувачів послуг, розуміються Компанією як погодження інших отримувачів послуг з Договором. У цьому випадку Договір вважається укладеним з такими іншими отримувачами послуг, до них застосовуються усі положення Договору, передбачені ним стосовно Клієнта, що не звільняє Клієнта від особистої відповідальності, в усіх випадках, передбачених Договором. Усі взаємовідносини між Клієнтом та іншими отримувачами послуг, які надали Клієнту доручення укласти в їхніх інтересах цей Договір, регулюються законодавством України та не є предметом цього Договору.

 

5.2. Клієнт доручає Компанії від імені, в інтересах  і за рахунок Клієнта (туристів), а якщо це необхідно – і від імені Компанії, придбати (замовити, забронювати) круїзні білети, авіа-, та інші квитки у перевізників, забронювати місця в готелях (інших місцях розміщення), придбати (замовити) екскурсії, послуги гіда, гіда-перекладача, придбати (замовити) інші туристичні та інші послуги в обсягах, передбачених цим Договором та підтвердженою Заявкою на бронювання, а також здійснити усі необхідні дії для укладення та виконання договору перевезення із зміненими умовами, або перевезення Клієнта (туриста) іншими перевізниками у випадку, передбаченому пунктом 3.1.11 Договору. Клієнт від свого імені та від імені інших туристів, визначених у цьому Договорі, надає згоду на умови надання послуг, які застосовують перевізники, готелі, круїзні компанії, інші безпосередні надавачі послуг щодо послуг, які будуть надані такими надавачами Клієнту та туристам відповідно до бронювань та замовлень, здійснених в порядку, визначеному цим пунктом. При здійсненні цих дій Компанія виступає як повірений Клієнта (туристів). Кошти, що сплачуються Клієнтом для виконання такого доручення, належать Клієнту, для Компанії є транзитними і використовуються нею для виконання доручення Клієнта. Розмір винагороди за виконання доручення визначається як різниця між сумою коштів, яка сплачена Клієнтом (туристами) за цим Договором,  та сумою коштів, що сплатила Компанія третім особам за придбання (бронювання, замовлення) відповідних послуг. Компанія набуває право на отримання винагороди з дня, з якого в порядку, визначеному цим Договором, послуги будуть вважатися наданими, обчислює її розмір та утримує самостійно.

 

Здійснюючи дії, передбачені абзацом першим цього пункту, Компанія може виступати як агент третіх осіб, які реалізують, або надають відповідні туристичні послуги. Компанія зобов’язана надати відомості про таку особу, яку вона представляє на підставі агентського договору, за запитом Клієнта. У випадку, якщо Клієнт з таким запитом до Компанії не звертається, Компанія має право, але не зобов’язана, визначити таку особу у відповідній Заявці на бронювання. В будь-якому випадку відомості про особу, яка безпосередньо надає туристичну послугу будуть вказані в авіаквитку, круїзному білеті, ваучері, іншому документі, який підтверджує право Клієнта (туриста) на отримання відповідної послуги.

 

5.3. Клієнт доручає Компанії від його (та інших туристів, вказаних у цьому договорі) імені та за його (їхній) рахунок укласти договір страхування зі страховою компанією та оформити страхові поліси. Компанія є агентом відповідної страхової компанії, відомості про яку будуть вказані у договорі страхування (страховому полісі). Положення цього пункту застосовуються в тому випадку, якщо Клієнтом (туристами) замовлені у Компанії послуги з укладання договорів страхування та оформлення страхових полісів.

 

5.4. Клієнт доручає Компанії від  його (та інших туристів, вказаних у цьому Договорі) іменіпередати його (їх) документи до консульської установи країни тимчасового перебування для оформлення в’їзних віз, у тому числі через партнера Компанії, який має акредитацію у відповідній консульській установі, або візовий центр, здійснивши при цьому усі необхідні платежі за рахунок Клієнта (туристів), виготовивши (заповнивши) від імені і в інтересах Клієнта (туристів) необхідні анкети та інші документи, які вимагаються. Положення цього пункту застосовуються у випадку, якщо Клієнтом (туристами) замовлені у Компанії послуги щодо візової підтримки.

 

5.5. Відносини доручення, визначені у цьому розділі, у випадку, якщо окремі визначені у ньому дії виконує за дорученням Компанії або Клієнта Агент, поширюються на Агента.

 

 

6.ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

 

6.1. Строк перебування у місці надання туристичних послуг із зазначенням дат початку та закінчення туристичного обслуговування, характеристика транспортних засобів, що здійснюють перевезення, зокрема їх вид і категорія а також дата, час і місце відправлення та повернення, готелі, аналогічні засоби розміщення, їх місце розташування, категорія, строк і порядок оплати готельного обслуговування, види і способи забезпечення харчування, види та склад екскурсійного обслуговування та інші послуги, а також мінімальна кількість туристів у групі (у разі потреби) визначаються сторонами щодо кожної з замовлених послуг у Підтвердженій заявці на бронювання (або декількох таких заявках, якщо замовляються декілька послуг. Відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам надаються за запитом Клієнта.

 

6.2. Програма туристичного обслуговування визначається у складі туристичного продукту, а стосовно послуг, які не включені до його складу, погоджується Сторонами при підготовці та підтвердженні Заявок на бронювання. Компанія має право, а за запитом Клієнта зобов’язана виготовити та передати Клієнту у складі подорожніх документів узагальнену програму туристичного обслуговування.

 

6.3. Усі суб’єкти туристичної діяльності, включаючи перевізників, круїзну компанію, готелі, надавачів екскурсійних послуг тощо, їх місцезнаходження та реквізити, які безпосередньо надаватимуть туристичні послуги Клієнту (туристам) будуть визначені у відповідних круїзних білетах, авіаквитках, ваучерах, інших документах, які підтверджують право Клієнта (туристів) на отримання цих послуг.

 

6.4. Страховик, що здійснює обов’язкове та/або добровільне страхування туристів, інших ризиків, пов’язаних з наданням туристичних послуг, буде визначений у договорі страхування (страховому полісі).

 

6.5. Правила в’їзду до країни (країн,  місця, місць) тимчасового перебування та перебування там роз’яснені Клієнту до укладення цього Договору. Компанія зобов’язана надати Клієнту додаткову інформацію з цього питання та/або надати йому роз’яснення з незрозумілих йому питань у наочній, доступній та зрозумілій йому формі за його запитом. У випадку, якщо такого запиту від Клієнта Компанія не отримала, або після надання Компанією за запитом Клієнта додаткових інформації або роз’яснень, Сторони вважають надану Компанією інформацію з цих питань достатньою, зрозумілою та прийнятною для Клієнта.

 

6.6. У випадку, якщо авіаквитки, круїзні білети, ваучери, інші документи, які підтверджують право Клієнта (туристів) на отримання відповідних туристичних послуг, виконані не українською, або російською мовами, Клієнт має право звернутися до Компанії, а Компанія за таким зверненням зобов’язана роз’яснити Клієнту їх зміст, або надати йому переклад цих документів, принаймні тієї їх частини, яка є необхідною для розуміння складу, дати та часу, місця надання послуг тощо. У випадку, якщо такого запиту від Клієнта до Компанії не поступило, Сторони вважають ці документи зрозумілими для Клієнта.

 

6.7. У випадку, якщо замовлені послуги з оформлення документів для виїзду за кордон (послуги візової підтримки), Клієнт погоджується із таким застереженнями:

 

6.7.1. Компанія за дорученням Клієнта може лише передати документи туристів для оформлення в’їзних віз до відповідної консульської установи та отримати їх від консульської установи, проте не може гарантувати їх своєчасні розгляд чи повернення консульською установою, а, тим більше, прийняття консульської установою тих чи інших рішень щодо видачі віз та не може бути відповідальною за прийняття таких рішень.

 

6.7.2. Консульські установи можуть не прийняти документи для отримання віз до розгляду, не надати, або несвоєчасно надати візу, або несвоєчасно повернути паспорт будь-якого з туристів з візою, або без візи, без будь-яких відміток у паспорті, або іншому документі про те, що паспорт був прийнятий консульською установою, та/або відміток щодо часу його прийняття та повернення консульською установою.

 

6.7.3. Консульська установа на свій розсуд може прийняти рішення про необхідність особистої співбесіди з туристом, або надання туристом, чи за його дорученням, Компанією, додаткових документів для прийняття рішень про видачу візи, незалежно від того, яку інформацію з цього приводу отримав Клієнт при укладенні цього Договору. Відповідальність за участь у співбесіді, або своєчасному та повному поданні додаткових документів несе Клієнт (турист).

 

6.7.4. Консульська установа на свій розсуд може прийняти рішення про необхідність пред’явлення паспортів туристів після закінчення подорожі, особисто, або через Компанію. Незалежно від того, чи буде доведено таке рішення Консульською установою безпосередньо туристу, або через Компанію, Сторони зобов’язані негайно проінформувати одна одну про таке рішення, а турист, щодо якого воно прийняте, несе відповідальність про виконання такої вимоги у строки та у спосіб, який буде визначний Консульською установою, у тому числі перед Компанією, якщо вона виконувала щодо такого туриста доручення щодо візової підтримки.

 

6.7.5. Компанія зможе за запитом Клієнта підтвердити виконання своїх обов’язків щодо підготовки, передачі та отримання документів до/від консульської установи, включно із інформацією про час цих дій, тільки на підставі пояснень співробітників компанії, які здійснювали ці дії. При цьому, якщо від відповідної консульської установи будуть отримані будь-які письмові відомості щодо розгляду документів на отримання візи, вони будуть передані Клієнту, і він буде вичерпно проінформований про них за запитом.

 

6.7.6. Будь які витрати Клієнта (туриста),  які пов’язані із відмовою відповідної консульської установи у видачі візи, несвоєчасній видачі візи, або відповідних документів, такі як (але не виключно): витрати на консульський збір, страхування, такі, що не підлягають поверненню авіаквитки тощо відшкодовуються Клієнтом (туристом) самостійно і не будуть заявлені Клієнтом для повернення чи відшкодування Компанією.

 

6.7.7. Обумовлена неотриманням, несвоєчасним отриманням візи, або відповідних документів від консульської установи, відмова будь-якого з туристів, вказаних у цьому Договорі, від подорожі, або неможливість скористатися замовленими туристичними послугами, визнається Сторонами відмовою Клієнта від договору. Її наслідки, а також наслідки обумовленої тими ж причинами зміни раніше погоджених термінів, або інших умов подорожі регулюються відповідними положеннями цього Договору стосовно ануляції та зміни умов подорожі.

 

6.7.8. Зважаючи на викладене, Компанія звертає увагу Клієнта на необхідність здійснити страхування можливої відмови від подорожі з зазначених, або інших причин з метою попередження фінансових втрат клієнта від такої відмови.

 

6.8. Клієнт (турист) може замовити у Компанії послуги щодо укладання договорів обов’язкового та добровільного страхування подорожуючих за кордон відповідно до цього Договору, або укласти їх самостійно. У випадку, якщо такі договори укладені Клієнтом (туристом) самостійно, їх копії (копії страхових полісів) Клієнт зобов’язаний передати Компанії до отримання подорожніх документів, а у випадку, якщо замовлена послуга візової підтримки – разом з документами, які передаються Клієнтом Компанії для оформлення візи.

 

6.9. Не пізніше, ніж через 10 днів після завершення подорожі відповідно до замовленого туристичного продукту, або останнього дня споживання замовленої послуги, Сторони підписують акт про надання послуг за Договором. Протягом цього терміну Клієнт повинен заявити Компанії свої мотивовані заперечення щодо підписання такого акту, якщо вони є. Сторони визнають зазначений акт документом, який підтверджує надання та прийняття послуг  за цим Договором у повному обсязі, а у випадку, коли  такий акт Сторонами з будь-яких причин не складений, якщо протягом зазначеного строку Компанія не отримала від Клієнта заперечень, послуги вважаються наданими у повному обсязі наступного дня після закінчення зазначеного строку.

 

У випадку, якщо розрахунки між Компанією та Клієнтом здійснюються через Агента, то акт складається Клієнтом та Агентом в порядку, визначеному першим абзацом цього пункту.

 

 

7. АНУЛЯЦІЯ ТА ЗМІНА УМОВ ПОДОРОЖІ, ВІДМОВА ВІД ДОГОВОРУ

 

7.1. Клієнт може відмовитися від виконання Договору (відмова від Договору) у будь-який час до початку подорожі. Початком подорожі вважається день початку надання (споживання) туристичної послуги, або першої з таких послуг, яка включена до складу туристичного продукту, або була замовлена в числі декількох замовлених туристичних послуг. Датою відмови від Договору вважається дата отримання Компанією відповідної письмової заяви Клієнта.

 

Відмова Клієнта від договору може бути визнана такою, що фактично сталася, без письмової заяви внаслідок настання обставин, дій, чи бездіяльності Клієнта, спеціально обумовлених у цьому Договорі.

 

7.2. У випадку відмови Клієнта від Договору  з будь-якої причини Клієнт відшкодовує Компанії фактично здійснені нею документально підтверджені витрати, пов’язані з такою відмовою. У випадку, якщо заява про анулювання подорожі подана одним, або декількома з туристів, вказаних в договорі, положення договору залишаються чинними для інших туристів, які не подали такої заяви. Сторони погоджуються з тим, що до складу таких витрат включаються у тому числі зобов’язання Компанії перед її контрагентами (ануляційні платежі), які виникають для неї під час бронювання нею туристичних послуг відповідно до Погодженої заявки, незалежно від того, чи сплачені вони фактично Компанією на день отримання заяви Клієнта від договору. Чинні на дату укладення Договору розміри ануляційних платежів є загальнодоступними в мережі Інтернет на сайті Компанії www.vkruiz.comі відомі Клієнту. Якщо розміри ануляційних платежів стосовно визначених послуг вказані у Погодженій заявці, то вони застосовуються Сторонами щодо таких послуг.

 

7.3. Сторони погодились про визнання таких документів, що підтверджують витрати Компанії:

 

7.3.1. Стосовно витрат на придбання туристичних послуг, як включених, так і не включених до складу туристичного продукту, – банківські виписки та/або платіжні доручення, якими Компанія переводила кошти за придбані (заброньовані) послуги (або інші платіжні документи, якщо послуги сплачувалися готівкою), або рахунки, сплата яких обов’язкова для Компанії, якщо фактична оплата не була проведена. До складу витрат на придбання (бронювання) туристичних послуг включаються фактичні витрати, пов’язані із покупкою та переказом коштів в іноземній валюті, або (якщо на момент відмови від Договору фактична оплата не була проведена) – розрахунок витрат на ці цілі, який складається Компанією відповідно до тарифів банківської установи, яка обслуговує Компанію. Сума витрат на придбання туристичних послуг зменшується на суму, яка повертається (зараховується до повернення) Компанії її контрагентами, або на суму, на яку зменшений рахунок контрагента у зв’язку з відмовою від придбання (бронювання) послуги.

 

7.3.2. Стосовно інших послуг, які надаються Компанією, таких як: переклад документів, заповнення анкет, сплата консульських зборів та подібних платежів тощо – рахунок за ці послуги, який був виставлений Компанією та сплачений Клієнтом. Зазначені витрати вважаються понесеними Компанією у повному обсязі з дати, коли документи Клієнта були передані до Консульської установи або контрагенту Компанії в порядку, визначеному цим Договором.

 

7.3.3. Стосовно витрат на пошук та підбір туристичних послуг за запитом Клієнта – факт здійснення та склад витрат підтверджується Підтвердженою заявкою на бронювання. Розмір витрат визначається з розрахунку 50 гривень за одну послугу на кожного туриста, які зазначені у Підтвердженій заявці, але не більше ніж  100 гривень на кожного туриста, незалежно від кількості підібраних туристичних послуг. Такі витрати не враховуються стосовно будь-яких послуг, які включені до складу туристичного продукту.

 

7.3.4. Стосовно інших витрат – квитанції, платіжні доручення, інші розрахункові документи, які підтверджують понесені витрати.

 

7.4. Компанія може зменшити суму фактично понесених витрат, що підлягають відшкодуванню Клієнтом, за рахунок частини витрат, що стосуються послуг, які надавалися безпосередньо Компанією.

 

7.5. Документом, який визначає загальну сума фактично понесених витрат, пов’язаних з відмовою Клієнта від Договору, Сторони визнають також будь-який письмово погоджений Клієнтом та Компанією (Агентом) документ з розрахунком суми, яка підлягає поверненню Клієнту у зв’язку з відмовою від Договору (скасуванням замовлення, ануляцією подорожі). Визначена таким документом сума витрат, вважається остаточно погодженою, не потребує додаткових документальних підтверджень, та не може бути оскарженою.

 

7.6. Нез’явлення Клієнта у визначений час у місце початку подорожі (надання туристичної послуги)  не може бути підставою повернення коштів за таку послугу.

 

7.7. Компанія та Клієнт до початку туристичної подорожі можуть вимагати внесення змін до цього Договору або його розірвання у зв’язку із зміною істотних умов Договору та обставин, якими вони керувалися під час його укладання, зокрема у разі:

 

7.7.1. Погіршення умов туристичної подорожі, зміни її строків.

7.7.2. Непередбаченого підвищення тарифів на транспортні послуги.

7.7.3. Запровадження нових або підвищення діючих ставок податків і зборів, інших обов’язкових платежів.

7.7.4. Істотної зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена ціна туристичного продукту або туристичної послуги.

7.7.5. Домовленості Сторін.

 

7.8. Виключення з правила, встановленого пунктом 7.7 спеціально оговорені у цьому Договорі.

 

7.9. Компанія  зобов'язанане пізніш як через один день  з  дня,  коли  їй  стало  відомо про зміну обставин, якими сторони  керувалися  під  час  укладення  договору  на  туристичне обслуговування,  та не пізніш як за три дні до початку туристичної подорожі  повідомити  Клієнта  про  таку  зміну  обставин  з метою надання  йому  можливості  відмовитися  від виконання Договору без відшкодування  шкоди  Компанії,або внести зміни до Договору, змінивши ціну туристичного обслуговування.

 

     7.10. Компанія  вправі  відмовитися від виконання Договору  лише за умови повного відшкодування Клієнтові збитків, підтверджених  у  встановленому  порядку  та  заподіяних внаслідок розірвання  Договору,  крім  випадку,  якщо  це  відбулося  з вини Клієнта.

 

     7.11.   Якщо  під час виконання договору на туристичне обслуговування Компанія  не   в  змозі  надати  значну  частину  туристичного продукту,   щодо   якого  відповідно  до  Договору  Сторони досягли згоди, Компаніяповинназ метою продовження   туристичного   обслуговування  вжити  альтернативних заходів  без  покладення  додаткових  витрат  на Клієнта, а в разі потреби  відшкодувати йому різницю між запропонованими послугами і тими,  які  були  надані.  У  разі  неможливості  здійснення таких заходів  або  відмови  Клієнта  від  них  Компаніязобов'язананадати  йому  без  додаткової  оплати  еквівалентний транспорт для повернення   до  місця  відправлення  або  іншого  місця,  на  яке погодився   Клієнт,   а   також  відшкодувати  вартість  ненаданих Компанією   туристичних   послуг  і  виплатити  компенсацію  у розмірі, який відповідає вартості цих ненаданих послуг.

 

7.12. У випадку наміру Клієнта змінити умови раніше замовленої подорожі, у тому числі (але не виключно): дати початку, термінів подорожі, готелю (іншого місця розміщення), прізвище туриста тощо, попереднє замовлення буде вважається анульованим, а Клієнт повинен буде зробити нове замовлення. Не вважається ануляцією замовлення Клієнтом додаткових туристичних послуг, тобто таких, які не були зазначені у попередніх Погоджених заявках, але не вимагають внесення змін до них, та погоджені Клієнтом і Компанією шляхом підписання ними додаткової Заявки.  

 

7.13. Клієнт проінформований про те, що у зазвичай консульські установи іноземних країн надають в’їзні візи для здійснення туристичних подорожей лише у випадку бронювання номеру в готелі (місці розміщення). У випадку відмови Клієнта від бронювання номеру в готелі (місці розміщення),  які були повідомлені консульській установі, Компанія зобов’язана буде проінформувати про це відповідну консульську установу, що може мати наслідком скасування виданої візи. Усі пов’язані з цим витрати та збитки несе Клієнт.

 

 

8. ПРЕТЕНЗІЇ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

8.1. За наявності будь-яких зауважень щодо надання безпосередньо Компанією послуг за цим Договором, Клієнт зобов’язаний письмово повідомити про них Компанію негайно після того, як такі зауваження у нього виникнуть. Неподання письмового повідомлення протягом розумного строку, але не пізніше, ніж у три робочі дні з дати, коли у Клієнта виникли ці зауваження, або він повинен чи міг дізнатися про недоліки в послугах, які надаються Компанію, звільняють Компанію від обов’язку розгляду таких зауважень та здійснення будь-яких виплат, повернення коштів та компенсацій.

 

При отриманні зауваження від Клієнта Компанія зобов’язана протягом розумного строку, але не пізніше ніж у три робочі дні з дня отримання зауваження, виправити недоліки, або проінформувати Клієнта про інше рішення, прийняте за його заявою.

 

8.2. За наявності будь-яких зауважень щодо обслуговування під час подорожі (споживання туристичних послуг), Клієнт зобов’язаний негайно звернутися до представників Компанії або безпосередніх надавачів туристичних послуг в місці надання туристичної послуги. Про всі претензії, що стосуються якості обслуговування, необхідно у місці надання відповідної послуги скласти протокол у двох примірниках, який мають підписати Клієнт та представник Компанії (безпосереднього надавача туристичних послуг), один примірник якого призначений для Клієнта, другий – для представника Компанії (безпосереднього надавача туристичних послуг).

 

8.3. Досудовий претензійний порядок є обов’язковим. Якщо Компанією та/або безпосереднім надавачем туристичних послуг не усунені  виявлені та належним чином зафіксовані недоліки, або Клієнт не задоволений рішенням Компанії та/або надавача туристичних послуг за його заявою, Клієнт має право протягом 10 днів після закінчення подорожі, або строку, встановленого для розгляду його заяви Компанією, надати Компанії претензію. Після закінчення цього строку претензії Компанією не приймаються. Не подана у визначений строк, а також така, що не супроводжується відповідним протоколом, та/або оригіналами документів, що підтверджують викладені у претензії факти, претензія вважається такою, що не подана, не буде взята до розгляду, а вимоги щодо відшкодування завданої шкоди, витрат, виплаті штрафів, пені, неустойки, моральної шкоди тощо вважаються необґрунтованими, зобов’язання Компанії вважаються погашеними прощенням Клієнтом боргу.

 

Претензія щодо ненадання (неналежного надання) послуги вважається необґрунтованою, якщо Клієнт скористався послугою, що була запропонована йому на зміну тій, яка не могла бути наданою (належним чином наданою). У цьому випадку послуга вважається наданою належним чином.

 

8.4. Компанія звільняється від обов’язку розгляду заяв, претензій, повернення чи виплати будь-яких коштів чи відшкодування шкоди стосовно витрат, втрат чи шкоди, ризик виникнення, настання яких спричинені обставинами та подіями, які були належним чином застрахованими.

 

8.5. У випадку, якщо Сторони не зможуть врегулювати спірні питання шляхом переговорів, направлення та розгляду претензій, досягнення згоди в інший спосіб, спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства.

 

 

9.ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ ДІЇ. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

 

9.1. Компанія   несе   перед   Клієнтом  (туристом) майнову відповідальність   за невиконання  або  неналежне  виконання умов Договору в розмірі, який  не  може  перевищувати фактично завданих Клієнту (туристу) збитків з її вини, крім випадків, якщо:

 

     невиконання   або   неналежне   виконання  умов  Договору  на туристичне обслуговування сталося з вини Клієнта (туриста);

     невиконання   або   неналежне   виконання  умов  Договору  сталося   з  вини  третіх  осіб,  не пов'язаних  з  наданням  послуг,  зазначених  у цьому Договорі, та жодна  із  Сторін  про  їх  настання  не  знала  і  не могла знати заздалегідь;

     невиконання   або   неналежне   виконання  умов  Договору  сталося внаслідок настання форс-мажорних обставин  або  є  результатом подій, які Компаніята інші  суб'єкти  туристичної  діяльності,  які  надають  туристичні послуги, включені чи не включені до туристичного продукту, не могли передбачити.

 

9.2. Компанія не несе відповідальності за невиконання, або неналежне виконання обов’язків за Договором повністю або частково у випадку, якщо це обумовлено дією обставин непереборної дії, дій або бездіяльності фізичних, посадових  та юридичних осіб, офіційних органів України та іноземних держав, на які Компанія не може впливати, прогнозувати, або попередити, таких як (але не виключно): пожежа, епідемія, карантин, землетрус, повінь, ураган, шторм, цунамі, зсув, інші стихійні лиха, військові дії, страйки,  повстання, заколоти, масові заворушення, терористичні акти, загроза їх здійснення, або наслідки, введення надзвичайного або військового стану,ембарго, не видання (або несвоєчасне видання) віз та/або документів консульськими установами, відмови туристу у в’їзді або виїзді до/з України або країни (місця) тимчасового перебування або транзиту, дії органів митного та санітарного контролю, дій імміграційних властей, зміни законодавства, протиправних дій відносно Компанії, або її співробітників, зокрема щодо заволодіння або знищення майна та/або документів, обмежень у здійсненні господарської діяльності, дій або бездіяльності авіакомпаній та інших перевізників, пов’язаних із технічними несправностями, зачиненням аеропортів, відміни або припинення інших видів транспортного сполучення тощо.

 

9.3. Компанія несе відповідальність за послідовність надання туристичних послуг, відповідність часу та місця початку та закінчення надання послуг, які надаються послідовно або одночасно,  лише стосовно послуг, які включені нею до туристичного продукту, тобто комплексу пов’язаних часом та місцем надання туристичних послуг, який попередньо сформований нею та пропонується нею до продажу саме у цій якості. Компанія не несе відповідальності за невідповідність часу та місця початку та закінчення туристичних послуг, які споживаються Клієнтом послідовно або одночасно, у випадку, якщо окремі з них придбаваються Клієнтом самостійно, не на підставах, визначених цим Договором, або обираються Клієнтом та замовляються у Компанії на підставах цього Договору, але не були попередньо включені Компанією до складу туристичного продукту.

 

9.4. Компанія не несе відповідальності та не зобов’язана повертати кошти за невиконання умов Договору та/або неможливість скористатися туристичним продуктом (туристичними послугами) повністю або частково з причин, які не залежать від Компанії, зокрема, але не виключно: внаслідок змін розкладу таких, які не включені до складу туристичного продукту, авіарейсів та їх затримки, додаткових послуг, які не визначені Договором, втрату або пошкодження багажу, особистих речей та цінностей і документів Клієнта, запізнення Клієнта (туриста) до місця відправлення транспортних засобів, або надання туристичних послуг, у тому числі з вини третіх осіб, невідповідності документів або речей  Клієнта вимогам  прикордонних, міграційних, або санітарних служб.

 

9.6. Компанія не несе відповідальності та не зобов’язана повертати кошти за неспожиті послуги через  самостійну зміну Клієнтом (туристом) програми подорожі, у тому числі зміни ним місця проживання, транспортування, умов харчування, замовлення додаткових послуг тощо та наслідки, які такі зміни можуть мати для отримання туристичних послуг, що надаються за цим Договором. Компанія, також не відшкодовує Клієнту (туристу) оплачені туристичні  і інші послуги, якими він не скористався з власної ініціативи, або будь-яких інших причин. Зокрема, Компанія не несе відповідальності, а Клієнт не може вимагати відшкодування шкоди, або повернення коштів, якщо Клієнт (будь-хто з туристів) не зміг скористатися будь-якою послугою з причин, які не залежать від Компанії, а також не прибув, або несвоєчасно прибув до місця надання послуг тощо внаслідок незнання мови країни перебування, неможливості самостійного орієнтування в містах, аеропортах, інших місцях тимчасового перебування тощо у випадку, якщо ним не були замовлені у відповідних місцях послуги гіда, перекладача, супроводжуючого, зустрічаючого тощо.

 

 

10.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту акцептування його Клієнтом та має строк дії до завершення подорожі та здійснення всіх розрахунків за ним. При цьому зобов’язання Компанії за договором починаються після підтвердження Заявки Клієнта та повної оплати Клієнтом виставлених рахунків.

 

Договір вважається автоматично поновленим Сторонами на умовах, які в ньому зазначені у випадку, якщо після завершення подорожі та здійснення всіх розрахунків Сторони погодять нову Заявку, або Компанією буде виставлений, а Клієнтом сплачений новий рахунок.

 

Під акцептуванням договору Сторони розуміють такі дії Клієнта:

 

10.1.1. Заповнення, підписання Клієнтом та передача Компанії (Агенту) Заяви Клієнта на приєднання до Договору.

10.1.2. Складання, підписання Клієнтом та передача Компанії (Агенту) Заявки.

10.1.3. Оплата Клієнтом рахунку, виставленого Компанією (Агентом).

 

10.2. Договір може бути розірваний за погодженням сторін, або у випадках, визначених Договором або законодавством.

10.3. Договір є чинним виключно разом з усіма додатками до нього. Договір не може застосовуватися окремо від додатків до нього, так само, як і кожен з додатків не може встановлювати будь-яких зобов’язань для сторін без урахування положень Договору, або інших додатків.

 

10.4. У випадку, якщо будь-яке з положень Договору буде визнане Сторонами, судом, або у інший передбачений законодавством спосіб не чинним, усі інші положення Договору залишаються чинними, а сторони зобов’язані ужити усіх засобів для того, щоби положення Договору, яке було визнане не чинним, було змінене відповідно до вимог законодавства з метою досягнення цілей цього Договору.

 

10.5. Зміст договору, додатків до нього, інша інформація, яка стосується Договору та його виконання, особиста інформація про Клієнта та туристів є інформацією конфіденційного характеру та не може бути передана третім особам без письмової згоди сторін (крім випадків, передбачених законодавством). Клієнт надає згоду Компанії на використання інформації про Клієнта та туристів та їх персональних даних Компанією виключно у своїх внутрішніх базах даних. Такі інформація та персональні дані можуть бути надані Компанією своїм контрагентам і іншим особам виключно для здійснення дій, пов’язаних з виконанням Договору (бронювання квитків, готелів, оформлення страховок тощо).

 

10.6. Кожна з Сторін має право вимагати зміни або розірвання Договору з підстав, визначених у Договорі, або передбачених законодавством.

 

10.7. Мова Договору, листування та інших документів, пов’язаних з виконанням договору, визначається законодавством України.

 

10.8. Укладаючи Договір кожна з Сторін підтверджує іншій Стороні та третім особам, що він нею прочитаний, цілком зрозумілий, вірно відображає її наміри, укладений нею з власної волі, вільно і без примусу та є для неї вигідним.

 

 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Туристична Компанія «Сільвер Лайнс»

 

 

 

Додаток №1

Відомості про Компанію, Агента їх місцезнаходження і поштові реквізити, наявність ліцензії на здійснення туроператорської діяльності, розмір фінансового забезпечення на випадок неплатоспроможності чи неспроможності (банкрутства) та кредитну установу, яка надала таке забезпечення

 

Компанія

Товариство з обмеженою відповідальністю «Туристична Компанія «Сільвер Лайнс»

Ліцензія

Ліцензія на здійснення туроператорської діяльності, серія АВ № 566003, видана Державною службою туризму та курортів України 30 вересня 2010 року. Строк дії ліцензії – з 24.09.10  необмежений

Юридична адреса

Україна, 01042,м. Київ, бул. Лесі Українки, 36Б кв. 198

Фактична адреса та адреса офісу

Україна м. Київ, вул. Воздвиженська, 48, оф. 4

Ідентифікаційний код юридичної особи 

  37265643

Розмір фінансового забезпечення

20000 (двадцять тисяч) євро

Номер, дата, строк дії договору про надання банківської гарантії

390/ЮГ-14 від 05 грудня 2014 р., строк дії 5 років та три місяці, починається з 08 грудня 2014 року, закінчується 08 березня  2020 року

Найменування організації, що надала фінансове забезпечення

ПАТ «КБ «Глобус»

Адреса (місцезнаходженні) організації, що надала фінансове забезпечення

Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5

Поштова адреса організації, що надала фінансове забезпечення

Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5

Номер, дата, строк дії договору про добровільне страхування відповідальності туристичного оперетора

№ 390/ЮПОР-14  05 грудня 2014 р., строк дії 5 років та три місяці, починається з 08 грудня 2014 року, закінчується 08 березня  2020 року

Найменування страховика

ПАТ «КБ «Глобус»

Адреса (місцезнаходження) страховика

Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5

Поштова адреса страховика

Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5

Агент

Фізична особа-підприємець

Мельник Світлана Миколаївна

Юридична адреса

Україна, 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 27 кв. 47

Адреса офісу

м. Київ, вул. Воздвиженська, 48, оф. 4

Реєстраційний номер

2687013662

Банківські реквізити

р/р 26000052762078 в ПАТ КБ "Приват Банк» МФО 300711

Засоби зв’язку

Тел./факс:(+38044)2214779

e-mail: msn@vkruiz.com

 

 

Додаток 2

 

ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ТУРИСТОМ ВИМОГ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО НАДАЛА ТУРОПЕРАТОРУ ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

 

За гарантією установа, що її надала (Гарант), гарантує відшкодування збитків, що можуть бути заподіяні Бенифіціару (туристу) у разі виникнення обставин неплатоспроможності чи внаслідок порушення процесу про визнання банкрутом Принципала (Компанії), та які пов’язані з необхідністю відшкодування вартості ненаданих послуг, передбачених договором на туристичне обслуговування, укладеним між Принципалом та Бенефіціаром, і оформленим у вигляді ваучеру.

 

Для отримання платежів за Бенефіціар повинен надати Гаранту наступні документи:

 

1. Заяву з викладенням всіх обставин справи, із зазначенням суті порушення Принципала, обґрунтуванням своїх вимог з урахуванням чинного законодавства та умов гарантії.

 

2. Оригінал Договору на туристичне обслуговування, оформлений у формі ваучера (підписаний обома сторонами).

 

3. Документи, що підтверджують невиконання Принципалом своїх зобов’язань за договором на туристичне обслуговування, а саме:

 

- у разі виникнення обставин неплатоспроможності Принципала:

А) копію заяви-претензії, пред’явленої до Принципала про відшкодування збитків туристу, заподіяних при виконанні договору на туристичне обслуговування з відміткою Принципала про її отримання, або підтвердженням відправки такої заяви поштою, цінним листом з відміткою в повідомленні про вручення такого листа Принципалу;

Б) рішення/вирок суду, яке набуло чинності і передбачає стягнення заподіяних збитків з Принципала на користі Бенефіціара;

В) постанову державного виконавця про повернення виконавчого документа стягувачеві (Бенефіціару) та акт про неможливість стягнення;

 

- внаслідок порушення процесу про визнання банкрутом Принципала:

А) копію заяви-претензії, пред’явленої  до Принципала про відшкодування збитків туристу, заподіяних при виконанні договору на туристичне обслуговування, з відміткою Принципала про її отримання, або підтвердження відправки такої заяви поштою, цінним листом з відміткою в повідомленні про вручення такого листа Принципалу;

Б) копія ухвали суду (господарського суду), що засвідчує факт порушення процесу про визнання Принципала банкрутом внаслідок виникнення обставин неплатоспроможності, завірена судом.

 

Бенефіціар для його ідентифікації зобов’язаний пред’явити Гаранту свій паспорт та надати його копію, засвідчену ним особисто. Бенефіціар не може передавати право вимог до Гаранта іншій особі.

 

 Гарант протягом п’яти робочих днів з  дня надання повного пакету документів перевіряє надані Бенефіціаром документи, що підтверджують дійсність вимоги по гарантії та приймає рішення про задоволення вимоги, або про відмову у її задоволенні. У випадку відмови Гаранта від здійснення своїх зобов’язань за цією гарантією, в зв’язку з виявленими Гарантом недоліками в документах або іншими обґрунтованими причинами, Бенефіціар зобов’язаний усунути такі недоліки або виконати дії, в порядку та протягом визначеного Гарантом строку і звернутися до Гаранта з повторною письмовою вимогою, яку Гарант повинен розглянути протягом п’яти робочих днів з моменту отримання, та прийняти повторне рішення. В разі незгоди з повторним рішенням Гаранта Бенефіціар може звернутися з відповідним позовом до суду.

 

Гарант відмовляє Бенефіціару в задоволенні його вимоги, якщо ця вимога, або додані до неї документи не відповідають умовам Гарантії, або надані Гаранту після закінчення строку дії гарантії.

 

Після виконання своїх зобов’язань перед Бенефіціаром за цією гарантією Гарант набуває всіх прав кредитора і право зворотної вимоги до Принципала.

 

Гарант не несе відповідальності за наслідки невиконання зобов’язання, яке забезпечується гарантією, внаслідок стихійного лиха, порушення суспільного порядку, страйків, військових дій та інших обставин, які визнаються обставинами непереборної сили, які підтверджуються довідкою Торгово-Промислової палати відповідної країни.

 

 

 

Додаток №3

 

Застереження та домовленності щодо страхування

 

Клієнт проінформований Компанією про те, що:

 

- страхування туристів (медичне та від нещасного випадку) є обов’язковим і забезпечується Компанією на основі угод із страховиками, які мають необхідну ліцензію, за умови письмової заяви туриста і за ціною не вищою, ніж середня ціна на ринку. Інформація про умови обов'язкового страхування доведена до відома туриста до укладення договору про туристичне обслуговування.

 

- туристи укладають договори страхування з будь-якою обраною ними страховою компанією, яка має відповідну ліцензію, та зобов'язані завчасно підтвердити Компанією наявність належним чином укладеного договору страхування.

 

- при укладенні туристом договору страхування самостійно, безпосередньо зі страховиком, Компанія повинна перевірити наявність страхового полісу туриста та додати його копію до договору про туристичне обслуговування.

 

- договором страхування повинні передбачатися надання медичної допомоги туристам і відшкодування їх витрат при настанні страхового випадку безпосередньо в країні (місці) тимчасового перебування.

 

- договір страхування (медичного та від нещасного випадку) повинен забезпечувати страховий захист туриста на весь період туристичної подорожі.

 

Компанія проінформувала Клієнта про наявність інших ризиків, пов'язаних з наданням туристичної послуги, та можливість їх страхування.

 

На вимогу Клієнта (туристів) Компанія забезпечує страхування інших ризиків, пов'язаних із здійсненням подорожі. За бажанням турист може укласти угоду про страхування для покриття витрат, пов'язаних з анулюванням договору про туристичне обслуговування з ініціативи туриста, або угоду про страхування для покриття витрат, пов'язаних з передчасним поверненням до місця постійного проживання при настанні нещасного випадку або хвороби. Компенсація шкоди, заподіяної життю чи здоров'ю туриста або його майну, здійснюється в  установленому порядку.

 

Клієнт попереджений про те, що будь які витрати його та/або туристів, вказаних у цьому договорі,  які пов’язані із відмовою відповідної консульської установи у видачі візи, несвоєчасній видачі візи, або відповідних документів, такі як (але не виключно): витрати на консульський збір, страхування, такі, що не підлягають поверненню авіаквитки тощо відшкодовуються туристом самостійно.

 

Клієнт попереджений і погоджується з тим, що обумовлена неотриманням, несвоєчасним отриманням візи, або відповідних документів від консульської установи, відмова будь-якого з туристів, вказаних у цьому договорі, від подорожі визнається сторонами односторонньою відмовою туриста від договору (ануляцією подорожі). Її наслідки, а також наслідки обумовленої тими ж причинами зміни раніше погоджених термінів, або інших умов подорожі регулюються відповідними положеннями цього договору стосовно ануляції та зміни умов подорожі.

Зважаючи на викладене, Компанія наполегливо рекомендує Клієнту здійснити страхування можливої відмови від подорожі з зазначених, або інших причин з метою попередження фінансових втрат клієнта від такої відмови.

 

* - 01 липня 2019 року до публічної оферти договору на туристичне обслуговування внесені зміни щодо фактичної адреси (розташування офісу), а також змінений контакний номер телефону. Інші умови залишилися без змін. 

Повернутися на початок

 

0.124